ارزیابی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست چکیده سین بیوتیک به کمک روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش ماست چکیده سین بیوتیک با استفاده از سیستم Whey less تولید شد. ترکیبات پری بیوتیک (اینولین و الیگو فروکتوز) در سه سطح (0 ، 5/1 و 3 % ) در مرحله افزودن سایر ترکیبات پودری به شیر اضافه شدند. میکروارگانیسم پروبیوتیک لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس  LA-5 نیز در سه سطح (1/0 ،3/0 و5/0 %) همزمان با افزودن باکتری‌های سنتی ماست تلقیح شد.ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بقای میکروارگانیسم پروبیوتیک در ماست چکیده تولیدی در روز‌های 1 ، 7، 14 و 21 نگهداری ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که با وجود کاهش pH در مدت نگهداری، استفاده از ترکیبات پری بیوتیک سبب افزایش رشد و بقای باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست چکیده تولیدی گشت.

کلیدواژه‌ها