تأثیر پوشش سطحی کیتوزان و اورتو فنیل فنول بر عمر انباری پرتقال تامسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه در جهان استفاده از پوشش‌های طبیعی جایگزین پوشش‌های شیمیایی شده است. در این تحقیق برخی خواص کیفی پرتقال تامسون، با پوشش خوراکی کیتوزان (در غلظت‌های 5/0، 1 و 2 درصد) و پوشش شیمیایی قارچ کش (اورتو فنیل فنول) در مقایسه با نمونه بدون پوشش طی 3 ماه نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. میوه‌ها در سردخانه با دمای oC6 و رطوبت نسبی 90-85 درصد نگهداری شده، pH و غلظت مواد جامد انحلال پذیر آب پرتقال و درصد کاهش وزن میوه در طی دوره انبارمانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که استفاده از پوشش کیتوزان با غلظت 2 درصد، تلفات از دست دادن آب میوه را نسبت به بقیه پوشش‌ها کمتر کرده همچنین با داشتن pH بالاتر از آلودگی قارچی نیز پیشگیری نموده است. در کل کیفیت میوه را با گذشت زمان انباری حفظ کرده است.

کلیدواژه‌ها