مطالعه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     در این تحقیق، مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و بازآبپوشی) و خواص­مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم مامائی اندازه­گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین قطر متوسط هندسی برای بادام مامایی 66/23 میلی­متر و برای مغز آن 34/14 میلی­متر بود. میانگین کرویت برای بادام 639/0 درصد و برای مغز آن­ 523/0درصد بود. با قرار دادن نمونه­هایی از مغز بادام در آب، بازآبپوشی مغز بادام مطالعه و مدل­های ریاضی آن تدوین شد. از فاصله­ی زمانی بین 13-9 ساعت پس از قرار دادن نمونه­های مغز بادام در آب کل افزایش وزن آن­ها نسبت به وزن اولیه 45 تا 52 درصد بود که این مقدار پس از 18 ساعت به 56 درصد افزایش یافت. تخمین جرم بادام براساس ابعاد و حجم مورد بررسی قرار گرفت و مدل جرم بر اساس ضخامت به عنوان بهترین گزینه به منظور استفاده صنعتی و اقتصادی پیشنهاد شد. بررسی اثر رطوبت بر ضریب اصطکاک استاتیک بادام نشان داد که با افزایش رطوبت این ضریب افزایش می­یابد و جنس سطوح تاثیر معنا­داری در سطح احتمال 1 درصد بر ضریب اصطکاک استاتیک بادام دارد. در بررسی خواص مکانیکی نتایج بدست آمده نشان ­داد که تاثیر سرعت بارگذاری، جهت بارگذاری و اندازه بادام بر نیروی شکست بادام، انرژی شکست و توان لازم برای شکست بادام در سطح 1درصد معنی­دار بود. با افزایش سرعت بارگذاری نیروی شکست کاهش و تغییر شکل در نقطه­ی شکست افزایش یافت. کمترین نیروی ­شکست بادام در بارگذاری در جهت محور ضخامت (Z) بود.

کلیدواژه‌ها