بهینه سازی پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن اسمزی ژل آلوئه ورا با روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روش سطح پاسخ، مجموعه ای از تکنیک های آماری برای طراحی آزمایشات، مدل سازی و بررسی اثر فاکتورها بر نتایج نهایی ودر نهایت بهینه سازی فرآیند می باشد. این تحقیق با هدف بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی ژل آلوئه ورا توسط روش سطح پاسخ انجام شد. اثرات فاکتورهای متغیر دما (50-30 درجه سانتیگراد)، غلظت محلول اسمزی ( 60-30 درصد وزنی-وزنی) و نسبت محلول به نمونه ( 10:1 و 1 :4 ) بر روی پارامترهای کاهش وزن (WR)، از دست دادن آب (WL) و جذب ماده ی جامد ( SG) بررسی گردید. نتایج نشان داد که شرایط بهینه فرآیند آبگیری اسمزی ژل آلوئه ورا شامل دمای محلول اسمزی 30 درجه سانتی گراد، غلظت محلول با بریکس 31 و نسبت محلول به نمونه 1 : 7/5 بود. در شرایط بهینه، پارامترهای  کاهش وزن، از دست دادن آب و جذب ماده ی جامد به ترتیب  69/73، 62/78 و  93/4 گرم در هر 100گرم نمونه محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها