تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان‌بسته (ارقام بومی قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد کشاورزی، تأثیر عمده­ای روی عملکرد و بازده ماشین­ها و دستگاه­های خط فرآوری دارد. در این تحقیق، برخی خواص مکانیکی پسته دهان­بسته ارقام قزوینی(قزوینی و بویین زهرایی)، شامل نیروی شکست، تغییر شکل تا نقطه شکست و انرژی شکست در سه سطح رطوبت (5/3، 12، 5/19 درصد تر پایه) و در دو جهت بارگذاری اندازه­گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که تاثیر رطوبت بر نیروی شکست پسته دهان بسته در هر دو رقم با افزایش رطوبت به صورت معنی­داری در سطح احتمال 1 درصد کاهش
می­یابند، اما تغییر شکل تا نقطه شکست با افزایش رطوبت افزایش می­یابد. تاثیر رطوبت بر انرژی شکست معنی­دار نبود. تاثیر جهت بارگذاری و رقم بر خواص مکانیکی ذکر شده معنی­دار نبود. با افزایش رطوبت از سطح 5/3 تا 5/19 درصد، نیروی شکست و انرژی شکست به ترتیب برای رقم قزوینی از 14/102 تا 49/54 نیوتن و 8/22 تا 22/20 میلی­ژول و برای رقم بویین زهرایی از 53/122 تا 95/29 نیوتن و 17/23 تا 18/13 میلی ژول کاهش یافت. همچنین تغییر شکل تا نقطه شکست برای رقم قزوینی 21/0 تا 72/0 میلی­متر و برای رقم بویین زهرایی از 36/0 تا 7/0 میلی­متر افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها