بررسی کیفیت بیودیزل حاصل از چربی مغز استخوان گاو و اجزاء آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

محدودیت سوختهای فسیلی همراه با مشکلات زیست محیطی، دانشمندان را به مطالعه بر روی سایر منابع تولید انرژی از جمله بیودیزل ها واداشته است. هدف از این تحقیق بررسی امکان تولید بیودیزل از چربی مغز استخوان گاو و اجزاء مختلف آن است. به منظور جزء به جزء کردن از حلال استن در دماهای   5، 15 و 25 درجه سانتی گراد استفاده شد. برای شناسایی اسیدهای چرب تشکیل دهنده چربی مغز استخوان از روش کروماتوگرافی گازی  استفاده شد.  برای تهیه بیودیزل از چربی و اجزاء حاصل از آن از روش دو مرحله ای با استفاده از اسید سولفوریک و هیدروکسید در دمای C°55 استفاده شد. نتایج نشان داد که اسیدهای چرب اولئیک، پالمیتیک و استئاریک به ترتیب بیشترین اسیدهای چرب تشکیل دهنده چربی مغز استخوان گاو هستند. ویژگی های چربی مغز استخوان و اجزای آن نظیر نقطه ذوب، ویسکوزیته سینماتیک و دانسیته مورد ارزیابی قرار گرفته، نتابج نشان داد که در سطح آماری 1 درصد اختلاف معنی دار داشتند. با تهیه بیودیزل از چربی و اجزاء آن  کاهش قابل توجه در میزان ویسکوزیته سینماتیک، دانسیته و وزن مخصوص آنها ایجاد شد. بررسی نقطه ابری شدن، وزن مخصوص، دانسیته و ویسکوزیته سینماتیک بیودیزل حاصل از چربی اولیه و اجزاء حاصل از آن نشان داد، با جزء به جزء کردن به طور قابل ملاحظه ای این خصوصیات کاهش یافت به طوری که بیشترین میزان تمامی صفات مذکور مربوط به بیودیزل حاصل از چربی مغز استخوان بود. جزء به جزء کردن چربی مغز استخوان سبب کاهش پایداری اکسایشی در اجزاء آن شد.

کلیدواژه‌ها