بیوتایپینگ و بررسی فراوانی سروتیپ O:3 یرسینیا انتروکولیتیکا جدا شده از گوشت بوقلمون عرضه شده به بازار مصرف شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 استادیار بخشعلوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 گروه حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

4 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

5 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

6 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

7 استادیارگروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

8 دانشیارگروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

یرسینیا انتروکولیتیکا [1] میکروارگانیسمی بیماری زا است که در سراسر جهان انتشار یافته است و روز به روز بر موارد ابتلا به آن و در نتیجه اهمیت آن افزوده می شود. مطالعه حاضر با هدف بیوتایپینگ و بررسی فراوانی سروتیپ O:3 یرسینیا انتروکولیتیکا در گوشت بوقلمون در شهرستان شهرکرد انجام شد. این تحقیق  که به روش خوشه ای- تصادفی روی 300  نمونه گوشت بوقلمون از فروشگاه های عرضه کننده فرآورده های گوشتی در شهرستان شهرکرد صورت گرفت. پس از جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا، به منظور بیوتایپینگ و بررسی فراوانی سروتیپ O:3 در ایزوله ها آزمون های میکروبیولوژی، بیوشیمیایی و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام شد. از مجموع 300 نمونه گوشت بوقلمون مورد مطالعه، 55 نمونه (33/18 درصد) یرسینیا انتروکولیتیکا جداسازی شد. بیوتایپ 1A در 20 نمونه (36/36 درصد)، 1B در 14 نمونه (45/25 درصد)، 4 سوش (27/7 درصد) از بیوتایپ 2، 3 سوش(45/5 درصد) ازبیوتایپ 3 و 4 مورد (27/7 درصد) از بیوتایپ 4 گزارش گردید و بیوتایپ 10جدایه (18/18 درصد) قابل شناسایی نبود. در آزمون PCR تمامی نمونه‌ها جدا شده مورد تایید قرار گرفتند. سروتیپ O:3 در 7 نمونه (72/12 درصد) ردیابی گردید که مربوط به بیوتیپ‌های 3 و 4 بود. در سایر بیوتیپ‌ها سروتیپ O:3 یافت نشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد فراوانی آلودگی نسبتاً بالای گوشت بوقلمون به یرسینیا انتروکولیتیکا در انتقال بیماری های این باکتری از مراکز توزیع کننده به انسان پراهمیت می باشد.* مسئول مکاتبات:hadad_aa@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها