بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ گیاه برگ بو ( Laurus nobilis L.) و تأثیر آن برپایداری روغن کانولا در طی نگه‌داری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش ابتدا عصاره متانولی برگ گیاه برگ بو استخراج و ترکیبات شیمیایی آن شناسایی گردید. سپس میزان کل ترکیبات فنولی و فعالیت  دام‌اندازی رادیکال‌های آزاد عصاره استخراج شده در غلظت های مختلف (200، 400، 800 و 1600 ppm) بررسی گردید. در مرحله بعد غلظت‌های عصاره ذکرشده به روغن کانولا تصفیه شده فاقد آنتی‌اکسیدان افزوده شد و پایداری اکسایشی روغن در دمای 60 درجه سانتی‌گراد به مدت هفت روز از طریق اندازه‌گیری اندیس پر اکسید و طول دوره القاء بررسی و در نهایت با فعالیت آنتی‌اکسیدان سنتزی BHT به میزان ppm200 مقایسه گردید. به طور کلی نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره برگ گیاه برگ بو میزان ترکیات فنولی، آنتی‌اکسیدانی و فعالیت مهار کنندگی رادیکال های آزاد افزایش می یابد و‌ غلظت ppm 1600 عصاره دارای بالاترین قدرت آنتی اکسیدانی می باشد در حالی که با افزایش غلظت عصاره در روغن کانولا در یک زمان نگه داری ثابث، شاخص پایداری اکسایشی افزایش و اندیس پر‌اکسید کاهش پیدا کرد. از طرفی در یک غلظت ثابت، با افزایش زمان نگه داری روغن از یک تا هفت روز اندیس پر اکسید افزایش ولی طول دوره القاء کاهش پیدا کرد. بنابراین نتایج حاصل از بررسی پایداری اکسایشی روغن حاوی غلظت های مختلف عصاره نشان داد که غلظت ppm 1600 عصاره نسبت به غلظت های دیگر و نمونه شاهد به دلیل داشتن مقادیر بالاتر ترکیبات فنولی و توکوفرولی در پایداری اکسایشی روغن کانولا مؤثرتر عمل نموده و در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی BHT در غلظت ppm 200 نیز تأثیر بیشتری داشت. بدین ترتیب می توان برگ گیاه برگ بو را در سطح ppm 1600 به عنوان منبع مناسبی برای آنتی اکسیدان های طبیعی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. زرگری، ع. 1369. گیاهان دارویی، جلد چهارم، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
  2. شهسواری، ن.، برزگر، م.، سحری، م. و نقدی بادی، ح. پاییز. 1387. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه آویشن شیرازی (zataria multiflora Boiss) در روغن سویا. فصلنامه گیاهان دارویی، سال هفتم، دوره 4، شماره مسلسل 28.
  3. صمصام شریعت، ه. 1374. پرورش و تکثیر گیاهان دارویی، انتشارات مانی.
  4. طاها نژاد، م . 1388. کاربرد اسانس اسطوخودوس و عصاره پنیرک به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی درروغن خام سویا. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
  5. عیوقی، ف. برزگر، م. سحری، م ع. نقدی بادی، ح. بهار 1388. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس شوید (Anethum graveolens) در روغن سویا و مقایسه ی آن با آنتی اکسیدان های شیمیایی، فصلنامه گیاهان دارویی، سال هشتم، دوره دوم، شماره مسلسل 30. 
  6. فلوک، ه . 1379. گیاهان دارویی (ترجمه توکلی صابری،م.ر و صداقت،م.ر)،انتشارات گلشن تهران.
  7. قوامی، م، قنبری، ر، صفا فر، ح. 1385. بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه اکلیل کوهی بر پایداری روغن کانولا. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران،24-23 فروردین،گرگان، ایران.
  8. میرزائی، ع.، محمدی، ج.، میرزائی، ن.، میرزائی، م. 1390. ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و فنل تام عصاره هیدرو الکلی خاکشی، بارهنگ، زنیان، گشنیز، شنبلیله. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا ، سال اول ، شماره 3. 167-160.
  9. یزدان پناه، ص.، ارجمند، پ.، ‌پور آذرنگ، ه. 1388. بررسی مقاومت حرارتی عصاره آنتی اکسیدانی پوست خارجی انار در روغن آفتابگردان ، علوم فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال سیزدهم، شماره 47، ص 102-95.
  10. Adel, A., Mohdaly, A., Smetanska, I., Fawzy, R. M. and Sarhan, M. A. 2011. Antioxidant potential of sesame (Sesamum indicum) cake extract in stabilization of sunflower and soybean oils. Industrial Crops and Products, 34 (1): 952-959.
  11. AOAC. 2000 . Official methods of analysis (17th ed.). Washington,DC: Association of Official Analytical Chemists [Methods 37.1.12].
  12. Bera, D. B and Lahiri, D., A. 2006. Studies on a natural antioxidant for stabilization of edible oil and comparison with synthetic antioxidants. Journal of Food Engineering,74: 542–545.
  13. Burits, M. and Bucar, F. 2000. Antioxidant activity of Nigella sativa essential oil. Phytotheraphy Research, 14, 323–328.
  14. Farhoosh, R. 2007.The effect of operational parameters  of the rancimat method on the determination of the oxidative stability measures and shelf life of soybean oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 84: 205-209.
  15. Farhoosh, R., Tavakkoli, J. and Hadad Khodaparast, M.H. 2008. Chemical composition and oxidative stability of kernel oils from two current subspecies of Pistacia atlantica in Iran. Journal  of American  oil  chemistry society, 15: 379-385.
  16. Halliwell, B., Aeschbach, R., Loliger, J. and Arouma, O.I. 1995. The characterization of antioxidants. Journal of the Food Chemistry. 33: 601-617.
  17. Horwitz, W., Senze, A., Reynolds, H. and Park, D.L. 1975. Official methods of analysis of the association of anay tica1 chemists. Washington: Associat Official Analytic Chemist.
  18. Jayaprakasha, G.K. 2003. Antibacterial and antioxidant activities of grape (Vitis vinifer) seed extracts. Food Research International: 117-122.
  19. Matthaus, B. 2006. Utilization of high – oleic rapeseed oil for deep-fat  frying  of  French fries compared to other commonly used edible oils. Europian Journal of  Lipid Science and Technology, 108: 200-211.
  20. Ouchikh, O. 2011. The effects of extraction method on the measured tocopherol level and antioxidant activity of L. nobilis vegetative organs. Journal of Food Composition and Analysis, 24: 103-110.
  21. Saguy, I.S., Shani, A., Weinberg P. and Garti, N. 1996. Uilization of jojoba oil for deep fat frying of foods. Journal of Lebensm Wiss u - Technology, 29: 573-577.
  22. Seabury, k. 2002. The effect of antioxidants in preventing farther oxidation in TBA analysis. California state science fair. Project number, Jo404.
  23. Shantha, N.C. and Decker, E.A. 1994. Rapid, sensitive, iron-based spectrophotometric methods for determination of peroxide values of food lipids. Journal of the American Oil Chemis' Society, 77: 21–424.
  24. Simic, M. 2003. Preliminary assay on the antioxidative activity of Laurus nobilis extracts. Journal of Fitoterapia, 74: 613–616.
  25. Singh, G and Marimuthu,P . 2006.Antioxidant and biocidal activities ofCarum nigrum(seed) essential oil,oleoresin,and their selected components. Journal of Agricultural and Food chemistry, 54:174-181.
  26. Stoilova, I., Krastanov, A., Stoyanova, A., Denev, P. and Gargova, S. 2007. Antioxidant actirity of ginger extract (Zingiber officinale). Journal  of Food chemistry, 102: 764-70.
  27. Yaghmure, A. and Aserin, A. 2001. Evaluation of Argan Oil for Deep-Fat fring. Lebensm. Journal of Lebensm Wiss u - Technology. 34: 124-130.
   1. Adel, A., Mohdaly, A., Smetanska, I., Fawzy, R. M. and Sarhan, M. A. 2011. Antioxidant potential of sesame (Sesamum indicum) cake extract in stabilization of sunflower and soybean oils. Industrial Crops and Products, 34 (1): 952-959.
   2. AOAC. 2000 . Official methods of analysis (17th ed.). Washington,DC: Association of Official Analytical Chemists [Methods 37.1.12].
   3. Bera, D. B and Lahiri, D., A. 2006. Studies on a natural antioxidant for stabilization of edible oil and comparison with synthetic antioxidants. Journal of Food Engineering,74: 542–545.
   4. Burits, M. and Bucar, F. 2000. Antioxidant activity of Nigella sativa essential oil. Phytotheraphy Research, 14, 323–328.
   5. Farhoosh, R. 2007.The effect of operational parameters  of the rancimat method on the determination of the oxidative stability measures and shelf life of soybean oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 84: 205-209.
   6. Farhoosh, R., Tavakkoli, J. and Hadad Khodaparast, M.H. 2008. Chemical composition and oxidative stability of kernel oils from two current subspecies of Pistacia atlantica in Iran. Journal  of American  oil  chemistry society, 15: 379-385.
   7. Halliwell, B., Aeschbach, R., Loliger, J. and Arouma, O.I. 1995. The characterization of antioxidants. Journal of the Food Chemistry. 33: 601-617.
   8. Horwitz, W., Senze, A., Reynolds, H. and Park, D.L. 1975. Official methods of analysis of the association of anay tica1 chemists. Washington: Associat Official Analytic Chemist.
   9. Jayaprakasha, G.K. 2003. Antibacterial and antioxidant activities of grape (Vitis vinifer) seed extracts. Food Research International: 117-122.
   10. Matthaus, B. 2006. Utilization of high – oleic rapeseed oil for deep-fat  frying  of  French fries compared to other commonly used edible oils. Europian Journal of  Lipid Science and Technology, 108: 200-211.
   11. Ouchikh, O. 2011. The effects of extraction method on the measured tocopherol level and antioxidant activity of L. nobilis vegetative organs. Journal of Food Composition and Analysis, 24: 103-110.
   12. Saguy, I.S., Shani, A., Weinberg P. and Garti, N. 1996. Uilization of jojoba oil for deep fat frying of foods. Journal of Lebensm Wiss u - Technology, 29: 573-577.
   13. Seabury, k. 2002. The effect of antioxidants in preventing farther oxidation in TBA analysis. California state science fair. Project number, Jo404.
   14. Shantha, N.C. and Decker, E.A. 1994. Rapid, sensitive, iron-based spectrophotometric methods for determination of peroxide values of food lipids. Journal of the American Oil Chemis' Society, 77: 21–424.
   15. Simic, M. 2003. Preliminary assay on the antioxidative activity of Laurus nobilis extracts. Journal of Fitoterapia, 74: 613–616.
   16. Singh, G and Marimuthu,P . 2006.Antioxidant and biocidal activities ofCarum nigrum(seed) essential oil,oleoresin,and their selected components. Journal of Agricultural and Food chemistry, 54:174-181.
   17. Stoilova, I., Krastanov, A., Stoyanova, A., Denev, P. and Gargova, S. 2007. Antioxidant actirity of ginger extract (Zingiber officinale). Journal  of Food chemistry, 102: 764-70.
   18. Yaghmure, A. and Aserin, A. 2001. Evaluation of Argan Oil for Deep-Fat fring. Lebensm. Journal of Lebensm Wiss u - Technology. 34: 124-130.