نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. آلودگی باکتریایی پنیرهای سنتی شهرستان ماکو با استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 161-172

10.30495/jfst.2021.680636

مریم جعفرزاده مقدم؛ فاطمه رضایی درزیکلا؛ امیر توکمه چی