نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری و مقایسه فعالیت لیپاز، لیپواکسیژناز و فیتاز در کینوا و آمارانت

دوره 10، کنگره ساری-اردیبهشت 97، تابستان 1397، صفحه 1-7

سیده سعادت عزیزی؛ محمدحسین عزیزی؛ رکسانا موگویی؛ مینا کارگزاری؛ پیمان رجایی