نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-47

رامین رهبری؛ محمد جواد وریدی؛ علی شریف؛ مهدی نصیری محلاتی