نویسنده = ������ �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه کهور(PROSOPIS FARCTA)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-55

افشین جعفرپور؛ امیرحسین الهامی راد؛ حسین میر سعید قاضی