نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسى رفتار فازی و ویژگی های رئولوژیکی مخلوط کازئینات سدیم – نشاسته گندم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-72

فرزاد صادقی؛ رسول کدخدایی؛ بهاره عمادزاده