نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان الودگی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت انتی بیوتیکی کلی فرم های جداشده از فراورده های لبنی و گوشتی

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 29-34

عصمت خوری؛ علی محمدی ثانی؛ محمد رضا خضری