دریافت فرم تعارض منافع

دریافت فرم تعارض منافع

 فرم تتعرض منافع  پس از سابمیت مقاله ،بایستی توسط نویسنده مسوول مکاتبات تکمیل و به نشریه ارسال شود.