دریافت نمونه فرم تعهدنامه

دریافت نمونه فرم تعهدنامه

 فرم تعهدنامه پس از سابمیت مقاله ،بایستی توسط نویسنده مسوول مکاتبات تکمیل و به نشریه ارسال شود.