نوآوری در علوم و فناوری غذایی (JFST) - فرایند پذیرش مقالات