فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله در مجله بصورت زیر می باشد:

- دریافت مقاله ارسال شده  در دو فایل (فایل اصلی مقاله و اسامی نویسندگان)

- بررسی اولیه مقاله توسط کارشناس مجله  و دبیر تخصصی و تعیین تناسب مقاله با محورهای نشریه.

- بررسی مقاله توسط کارشناس مجله به منظور تعیین رعایت ضوابط و شرایط نگارش مقاله و مشابهت یابی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب(همانندجو) جهت کنترل عدم تکراری بودن مقاله یا میزان همپوشانی و مشابهت احنمالی با مقالات قبلی.

- درصورت تایید در مرحله ابتدایی، بازگرداندن مقاله به نویسنده برای اصلاح و ارسال دوباره و تکمیل تعهدنامه و فرم تعارض منافع و ارسال فیش واریزی(1500000ریال). (در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد)

- پس از رعایت شرایط و ضوابط، مقاله بر اساس نظر هیات تحریریه برای حداقل دو داور تخصصی ارسال می شود.

- تکمیل فرم های ارزیابی توسط داوران محترم و ارسال نتیجه ارزیابی(کارشناسی) به  نویسنده مسوول مکاتبات.

- درصورت نیاز به بازنگری، نسخه اصلاح شده توسط نویسنده دریافت می شود.

- ارسال مقاله اصلاح شده برای تطبیق و ارزیابی مجدد به داوران.

- دریافت نظرات داوری تطبیقی و ارسال به نویسنده

- دریافت نسخه اصلاح شده نویسنده (در صورت نیاز به بازنگری در مرحله داوری تطبیقی)

- در صورت پذیرش در مرحله داوری تطبیقی ارسال فایل پیش از انتشار توسط نویسنده

- دریافت فایل پیش از انتشار و در صورت تایید توسط ویراستار مجله، ارسال نامه جهت واریز مبلغ (3500000ریال برای خرید DOI و هزینه چاپ ) .

دریافت فیش واریزی و صدور نامه پذیرش مقاله

- تصمیم نهایی توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه جهت قرار گفتن در نوبت چاپ.

توجه:

  در هر مرحله مقاله ممکن است بر اساس نظرات داوران یا دبیر تخصصی رد شود.

  درصورت نیاز ممکن است فرآیند داوری و نیاز به اصلاحات مجدد در چند مرحله ادامه یابد.