نوآوری در علوم و فناوری غذایی (JFST) - واژه نامه اختصاصی