اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور سیدعلی مرتضوی

علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی ولبنیات) استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

jfstiaus.ac.ir
051-44660889

مدیر مسئول

پروفسور سید علی مرتضوی

علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی ولبنیات) استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

morteza1937yahoo.com
051-44660889

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرحسین الهامی راد

علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

ahelhamiradyahoo.com
051-44660889

دکتر محمدرضا سعیدی اصل

بهداشت مواد غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

mrezasaeidiyahoo.com

دکتر گیتی کریم

بهداشت مواد غذایی استاد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

gkarimut.ac.ir
051-44660889

دکتر محمد حسین حداد خداپرست

علوم و صنایع غذایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی

dr.m.haddadgmail.com

دکتر فخری شهیدی

علوم و صنایع غذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

nilloofar1373yahoo.com

دکتر مهرداد قوامی

علوم و صنایع غذایی استاد دانشکده‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mehrdad_ghavamiyahoo.com

دکترحمید توکلی پور

علوم وصنایع غذایی دانشیار گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

h.tavakolipourgmail.com

دکتر محمدحسین عزیزی

علوم وصنایع غذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی. دانشگاه تربیت مدرس

azizit_mmodares.ac.ir

دکتر فریده طباطبائی یزدی

علوم وصنایع غذایی (میکروبیولوژی مواد غذایی) استاد گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

tabatabaium.ac.ir

دکتر آرش کوچکی

علوم وصنایع غذایی استاد گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

koochekium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترحمید بهادر قدوسی

گروه میکروبیولوژی، دانشگاه متروپولیتن لندن

h.ghoddusilondonmet.ac.uk
• 0000-0002-8972-008

h-index: 8  

مدیر داخلی

صفورا مشکانی

مدیر داخلی نشریه

jfstiaus.ac.ir