درباره نشریه

نشریه ی نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی (ISSN:۲۴۲۳-۴۹۶۶)، فصلنامه‌ی تخصّصی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار است که بر اساس مصوبه‌ی چهل و نهمین جلسه‌ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۷ و مجوز شماره‌ی ۲۲۹۷۳۳/۸۷ مورخ ۱۵/۷/۸۷ مدیر کلّ محترم دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی و تایید هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۰(مجوز انتشار شماره ۲۱۷۸۲/۹۰، مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰)، به زبان فارسی، توسط حوزه‌ی معاونت پژوهش و فنّاوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار و با همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، منتشر می‌شود.

این نشریه، تا پاییز سال ۱۳۹۱، با عنوان” علوم و فناوری غذایی” «ISSN:2251-6476» چاپ شده است.