دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، پاییز 1397 
5. ارزیابی خواص عملکردی پروتئین هیدرولیزشده دانه هندوانه(Citrullus lanatus) به وسیله آنزیم پپسین

صفحه 41-53

احمد پدرام نیا؛ سید علی مرتضوی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ امیرحسین الهامی راد؛ محمد آرمین