دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، اردیبهشت 1396 
9. بررسی رابطه میان شاخص قهوه ای شدن و میزان تشکیل هیدروکسی متیل فورفورال در انجیر نیمه مرطوب

صفحه 93-102

سارا انصاری؛ ابراهیم حسینی؛ ندا مفتون آزاد؛ عسگر فرحناکی؛ غلامحسن اسدی