دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تیر 1401، صفحه 184-1