دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 1-150 
2. بررسی خصوصیات ضداکسایشی و ضدمیکروبی عصارةآزاد و ریزپوشانی شدة گیاه پونه‌سای بینالودی (Nepeta Binaludensis)

صفحه 15-29

افسانه عظیمی محله؛ سید علی مرتضوی؛ پروین شرایعی؛ الهام آذرپژوه؛ راضیه نیازمند