دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، بهار 1399 
8. سینتیک انتقال جرم با استفاده از تیمار فراصوت-اسمز دراسلایس های پیاز زرد

صفحه 109-123

10.30495/jfst.2020.665337

مهرانوش غریبی تهرانی؛ الهام آذرپژوه؛ احمد پدرام نیا؛ سیدحسین استیری