دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1394