دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، اسفند 1395، صفحه 1-136 
4. تاثیر فرایند مالت‌سازی بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه‌‌ها‌ی غلات (گندم و جو) استان خراسان رضوی

صفحه 37-43

الهه رازقندی؛ امرحسین الهامی راد؛ علیرضا قدس ولی؛ سید حسین استیری؛ سارا آقاجان‌زاده سورکی؛ حمید بخش آبادی


5. بررسی و شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه کهور(PROSOPIS FARCTA)

صفحه 45-55

افشین جعفرپور؛ امیرحسین الهامی راد؛ حسین میر سعید قاضی


7. بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور

صفحه 69-77

محمد هادی ناجی؛ فخری شهیدی؛ سیدعلی مرتضوی؛ هادی اسکندری؛ آرش کوچکی