دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1392