دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1390