مقایسه برخی ویژگی‌های بیولوژیک عسل‌های تولیدی مناطق دماوند و ایذه با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای جهت پایش گونه‌های گون و آویشن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.30495/jfst.2021.684167

چکیده

انواع عسل با توجه به منشأ گیاهی در مناطق مختلف ایران تولید و دارای ویژگی‌های متمایز از یکدیگر هستند. از مهم‌ترین خواص بیولوژیکی این عسل‌ها حضور اسیدهای فنولیک، فلاونوئیدها و در نتیجه اثرات آنتی اکسیدانی است. در تحقیق حاضر هدف بررسی ویژگی‌های ضد اکسایشی و ضد میکروبی عسل گونه‌های گیاهی گون و آویشن مناطق دماوند و ایذه می‌باشد. بررسی نقشه‌های اراضی نشان داد منطقه دماوند رویشگاه مناسب گیاهان گون و آویشن است، در نتیجه عسل این گیاهان به وفور تولید می‌شود اما به دلیل غالب نبودن این دو پوشش گیاهی در منطقه ایذه نمونه‌های عسل آن با دقت بیشتری از سطوح خاص با پوشش گون و آویشن تهیه شدند. کیفیت عسل‌های تولید شده با آزمون‌های تعیین میزان ترکیبات فنولیک کل، فلاونوئیدها، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی بررسی شد. نتایج نشان داد میزان ترکیبات فنولیک کل در محدوده‌ی 96/23 تا 03/30 (میلی گرم اسید گالیک بر 100 گرم عسل)، میزان فلاونوئیدها در محدوده‌ی 27/12 تا 24/17 (میلی گرم کاتچین بر 100 گرم عسل) و DPPH در محدوده‌ی 96/44 تا 89/52 درصد بود، در میان نمونه‌ها عسل آویشن دارای خاصیت ضد اکسایشی بیشتری بود. بیشترین فعالیت ضد میکروبی متعلق به نمونه عسل آویشن (41/19 میلی متر) بود و بیشترین حساسیت در مورد باکتری شیگلا دیسانتری (21/20 میلی متر) مشاهده شد. به طور کلی نتایج این تحقیق دلالت بر این داشت که فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی نمونه‌های عسل با توجه به منشا گل عسل و منطقه هدف متغیر است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 تیر 1399