بررسی خواص عملکردی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده اندرونه ماهی سفید(Rutilusfrisiikutum) به روش هیدرولیز آنزیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 مسئول بخش بیوتکنولوژی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

10.30495/jfst.2021.684164

چکیده

در تحقیق حاضر پروتئین اندرونه ماهی سفید با نام علمیRutilus frisii kutum با استفاده از آنزیم های آلکالاز و تریپسین هیدرولیزگردید. خواص عملکردی شامل حلالیت، ظرفیت کف کنندگی و پایداری کف، فعالیت امولسیفایری و پایداری امولسیونی، ظرفیت جذب روغن و نگهداری آب و همچنین خواص آنتی اکسیدانی شامل قدرت مهار رادیکال آزادDPPH و قدرت احیاکنندگی آهن سه ظرفیتی (یون فریک) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان پروتئین، درجه هیدرولیز و بازیافت پروتئین در پروتئین های هیدرولیز شده تولیدی توسط آنزیم آلکالاز مشاهده گردید. بیشترین میزان حلالیت و جذب روغن در پروتئین هیدرولیز شده اندرونه ماهی سفید با غلظت 1/5 درصد تریپسین و بیشترین مقدار جذب آب با غلظت 1/5 درصد آلکالاز بدست آمد. بیشترین شاخص ظرفیت کف کنندگی، فعالیت امولسیفایری و پایداری امولسیونی در پروتئین هیدرولیز شده اندرونه ماهی سفید با غلظت 0/5 درصد تریپسین مشاهده شد. این در حالی است که بیشترین پایداری کف حاصل با آنزیم آلکالاز 1/5 درصد مشاهده گردید .بیشترین میزان خاصیت آنتی اکسیدانی و احیاکنندگی در تیمار پروتئین هیدرولیز شده حاصل از اندرونه ماهی سفید با غلظت 0/5 درصد آلکالاز برآورد گردید. نتایج تحقیق حاضر، پروتئین هیدرولیز شده حاصل را به عنوان یک منبع مناسب پروتئین با خواص آنتی اکسیدانی مطلوب و همچنین به عنوان امولسیفایر و عامل کف کننده در صنایع غذایی پیشنهاد می نماید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 17 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 16 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1399