طراحی و فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه ترخون با استفاده از پوشش اینولین و بتاسیکلودکسترین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار،‌گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، پیشوا، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

گیاه ترخون حاوی اسانسی است که شامل روغن های ضروری از جمله سینئول، استراگول، اوسیمن و فلاندرن می باشد. این روغن ها دارای خواص دارویی بسیاری هستند. در این پژوهش، از دو ماده اینولین و بتاسیکلودکسترین به عنوان دیواره بصورت تک یا مخلوط در نسبت های مختلف 0 تا 100 درصد (وزنی/وزنی) و از اسانس ترخون به عنوان هسته با نسبت های مختلف 1 تا 5 و با کمک نرم افزار طراحی آزمایش استفاده شد. به منظور تهیه نانو کپسول ها از دستگاه اولتراسوند استفاده شد. قطر نانوحامل های تهیه شده و همچنین شاخص توزیع اندازه ذرات با دستگاه پراکنش نور دینامیک اندازه گیری شده و سپس همه نمونه ها در خشک کن پاششی خشک شدند. جهت بررسی شکل نانوکپسول ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری، برای بررسی ساختار از طیف سنجی مادون قرمز و برای تعیین مقاومت حرارتی آنالیز وزن سنجی حرارتی استفاده شد. نتایج نشان داد نانو کپسول بهینه با مشخصات اندازه ذره 110 نانومتر، شاخص توزیع اندازه ذرات برابر با 48/0، راندمان کپسولاسیون 73% و میزان رطوبت 94% به دست آمد. همچنین مطالعه رهایش اسانس در محیط آزمایشگاه میزان 99% در طول 72 ساعت را نشان داد. نانو کپسول ترخون تهیه شده در شرایط بهینه با اندازه کوچک و ساختار صاف و مسطح، همچنین پایداری حرارتی بالا می تواند به عنوان حامل مناسبی برای مصارف صنایع غذایی به کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. خان محمدی، ف.، رضوی زاده، ب. م و عزیزی، س. ن. 1389. تهیه نانوامولسیون و کپسوله کردن روغن سبوس برنج. مجموعه مفالات دومین همایش ملی نانو مواد و نانوتکنولوژی، تهران، 44-37.
 2. رحیمی، س.، عباسی، س و عزیزی تبریززاد، م. ح. تولید آدامس عملگر توسط اسید سیتریک ریزکپسوله شده با اینولین. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره صنایع غذایی، مشهد، 20-15.
 3. شهسواری، ش.، عابدین درکوش، ف.، اشقانی فراهانی. ا و ارجمند. م. 1393. ساخت و طراحی ساهانه دارویی آهسته رهش آسیکلوویر در مقیاس نانو. مجله دانش و تندرستی، جلد 9، شماره 4، 60-67.

 

 1. مظلوم آ، هاشمی روان م، فرهادیارن و عرفانی ح. 1393. ویژگیهای نانو ذرات بلوبری پوشینه دار توسط اینولین و بتا سیکلودکسترین. نشریه پژوهشهای صنایع غذایی، جلد 24، شماره 3، 334- 325.
 2. نجف نجفی، م، مرتضوی، س. ع، کدخدایی، ر و طباطبایی، ف. 1389. بررسی تاثیر برهم کنش Hi-Cap 100 و Tween 80 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکروکپسول تهیه شده از آن. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 6، شماره 4، 262-254.
 3. هراتی فرزقی، م، شریفی، ا و استیری، ح. 1396. بهینه سازی فرآیند تولید پاستیل فراسودمند از میوه زرشک بی دانه به روش سطح پاسخ. مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی، جلد 9، شماره 1، 145- 133.
 4. Astray, G., Gonzalez-Barreiro, C., Mejuto, JC., Rial-Otero, R and Simal-Gandara, J. 2009. A review on the use of cyclodextrins in food. Journal of Food Hydrocolloids, 23: 1631–1640.
 5. Giannotti, M.I., Esteban, O., Oliva, M., García-Parajo, M. F., Sanz, F. 2011. pH-responsive polysaccharide-based polyelectrolyte complexes as nano carriers for lysosomal delivery of therapeutic proteins. Biomacromolecules, 12: 2524-2533.
 6. Jafari, S. M., Assadpoor, E., Bhandari, B and He, Y. 2008. Nano-particle encapsulation of fish oil by spray drying. Journal of Food Research International, 41: 172–183.
 7. Kaushik, V and Roos, Y. H. 2007. Limonene encapsulation in freeze-drying of gum Arabic sucrose-gelatin systems. Journal of Food Science and Technology, 40: 1381–1391.
 8. Klaypradit, W and Huang, Y. W. 2008. Fish oil encapsulation with chitosan using ultrasonic atomizer. Journal of Food Science and Technology, 41: 1133–1139.
 9. Lira, CB., Ferraz, MS., da Silva, VC., Cortes, ME., Teixeira, KI and Caetona, NP. 2009. Inclusion complex of usnic acid with β-cyclodextrin: characterization and nanoencapsulation into liposomes. Journal of Inclusion Phenomena Macrocyclic Chemistry, 64: 215–224.
 10. Mazloom, AS., Hashemiravan, M., farhadyar, N and Farhadyar, F. 2012. Influence of Inulin and β-cyclodextrin on the Properties of Blueberry Nano-emulsion and its Microcapsules. International Journal of Bio Inorganic Hybrid Nanomaterial, 2:93 –96.
 11. Semo, E., Kesselman, E., Danino, D and Livney, YD. 2007. Casein micelle as a natural nano-capsular vehicle for nutraceuticals. Journal of Food Hydrocolloids, 21: 936–942.