بررسی خصوصیات ساختاری وآنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر هیدروکسی پروپیل متیل سلولز حاوی صمغ آلژینات و اسانس چوبک و تأثیرآن برمقاومت اکسیداتیو روغن کره محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی ،آموزشکده فنی دختران ارومیه، دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

2 مربی، گروه علوم و صنایع غذایی ،آموزشکده فنی دختران ارومیه، دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

3 استادیار،گروه شیمی معدنی، دانشکده ولیعصر (عج)، دانشگاه فنی و حرفهای، تهران، ایران.

چکیده

در طی سالهای اخیر، فیلم‏های سنتزی و بیوپلیمری فعال مختلفی حاوی انواع آنتی اکسیدان های طبیعی و سنتزی طراحی شده و تأثیر آن‏ها بر روی افزایش پایداری اکسیداتیو محصولات غذایی مختلف به اثبات رسیده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی برخی از خصوصیات ساختاری وفعالیت آنتی‏اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیرتهیه شده از هیدروکسی پروپیل متیل سلولز -حاوی ضمغ آلژینات(Alginate) و اسانس چوبک (Acanthophyllum) و تأثیرآن برمقاومت اکسیداتی وروغن کره محلی بود. به همین منظور فیلم‏های بیونانوکامپوزیتی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در سطوح(صفر،1و 5/1 % درصد) و اسانس چوبک در سطوح (1،3و 5 درصد) تهیه شدند. بطور کلی نتایج حاکی از تاثیر بیشتر صمغ آلژینات نسبت به اسانس چوبک بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم‏ها بود. با افزودن آلژینات میزان انحلال پذیری در آب و نفوذپذیری به بخار‏آب (WVP) نسبت به فیلم خالص HPMC به طور معنی داری کاهش یافت(05/0>p) که کمترین میزان نفوذپذیری به بخارآب به فیلم کامپوزیتی HPMC-AL1.5%-EO5% تعلق داشت که برابر g/m.h.Pa10-10×38/3 بود. با افزودن آلژینات بر میزان ضخامت و کدورت فیلم‏ها افزوده شد. همچنین  با افزایش غلظت اسانس، خاصیت آنتی اکسیدانی فیلم‏ها افزایش پیدا کرد به طوری که فیلم‌های حاوی 1، 3 و 5 درصد اسانس گیاه چوبک به ترتیب برابر 40، 53 و 74 درصدخاصیت آنتی اکسیدانی بودند. ولی صمغ آلژینات اثر معنی داری بر روی خاصیت آنتی اکسیدانی فیلم‏ها نداشت. نتایج آزمون پایداری در برابر اکسیداسیون روغن کره محلی برپایه آزمون رنسیمت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت .نتایج نشان داد تفاوت معنی‏داری %  5 (05/0 >P) بین فیلم HPMC حاوی اسانس با غلظت1درصد با نمونه حاوی آنتی اکسیدان سنتزی((TBHQ وجود ندارد .نمونه‏های فیلم حاوی اسانس چوبک به دلیل فعالیت آنتی‏اکسیدانی مناسب تأثیرمثبتی برکاهش روند اکسیداسیون روغن کره محلی داشته و می‏تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از آنتی‏اکسیدان های سنتزی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات