تقویت خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم زیست ‌تخریب‌پذیر کاراژینان با استفاده از نانورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان،‌ایران.

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان‌، صومعه سرا،‌گیلان، ایران

3 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا،‌گیلان، ایران.

4 استادیار، گروه دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
 بسته­بندی یکی از راه­های موثر و حفاظت­کننده مواد غذایی در برابر عوامل فیزیکی، شیمیایی و تغییرات بیولوژیکی است. با توجه به آلودگی محیط زیست، امروزه استفاده از فیلم­های زیست­تخریب­پذیر رواج یافته است؛ اما بدلیل ساختار نسبتا ضعیف آن­ها در برابر شرایط محیطی، استفاده از بهبود دهنده­ها امری ضروری به نظر می­رسد.لذا در مطالعه حاضر، به تولید و بررسی خواص کاربردی فیلم خوراکی بر پایه کاراژینان و بهبود خواص آن پرداخته شد. به این منظور پس از تهیه فیلم کاراژینان، از ذرات نانورس جهت بهبود خواص کاربردی فیلم­ها استفاده شد. به منظورتعیین خواص کاربردی فیلم­ها، آزمون­های نفوذپذیری در برابر بخار آب، حلالیت، میزان جذب آب، مقاومت کششی و درصد افزایش طول تا لحظه پاره شدن و انجام شد. همچنین بررسی ریز ساختار فیلم­های تولیدی به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)،طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه (FTIR) و آزمون پراش پرتو ایکس (XRD) صورت گرفت. نتایج حاکی از این بود که در اثر افزودن نانورس، نفوذپذیری به بخار آب به طور معنی داری کاهش یافت و میزان استحکام فیلم­ها بهبود یافت (05/0p <). به طور کلی می توان گفت افزودن نانورس تا غلظت 3% موجب بهبود کیفیت فیلم­های تولیدی شد؛ لذا استفاده از فیلم مذکور جهت بسته بندی مواد غذایی فاسد شدنی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات