تولید و ارزیابی فیلم زیست‌تخریب‌پذیر کیتوزان حاوی عصاره شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) به منظور بسته‌بندی فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان‌، صومعه سرا، گیلان، ایران

چکیده

بسته­بندی مواد غذایی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و با توجه به نگرانی­های ناشی از مصرف نگهدارنده­های مصنوعی و همچنین مشکلات زیست محیطی ناشی از تجمع پلیمرهای مصنوعی، استفاده از پوشش­های زیست تخریب پذیر در حال گسترش است. لذا در تحقیق حاضر اقدام به تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر از کیتوزان شد. در این تحقیق اثر سه غلظت عصاره آبی گیاه شیرین بیان (5، 10 و 15%) بر خواص کاربردی  و ضد میکروبی فیلم ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون­ها حاکی از این بود که بهترین خصوصیات کاربردی را فیلم کیتوزان حاوی10% عصاره شیرین­بیان دارا بود (05/0p <)، لذا از فیلم های بهینه به منظور بسته بندی فیله ماهی فیتوفاگ جهت نگهداری در یخچال (12 روز) استفاده شد. علاوه بر تیمار ذکر شده به منظور مقایسه تاثیر بسته بندی بر مدت ماندگاری فیله­ها، یک گروه از فیله­های ماهیان  نیز با پوشش­های کیتوزان فاقد عصاره و گروهی دیگر با بسته­بندی­های معمول شیلات بسته­بندی شدندو قابلیت و کارایی پوشش­ها از طریق سنجش خصوصیات شیمیایی و میکروبی فیله­ها (فواصل زمانی 4 روزه)مورد  بررسی قرارگرفت.نمونه­های پوشش داده شده با فیلم کیتوزان حاوی عصاره شیرین بیان کمترین مقادیر پراکساید، تیوباربیتوریک اسید، بازهای ازته فرار، بار میکروبی کل و بار میکروبی سرمادوست را در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند. طبق نتایج تحقیق حاضر، استفاده فیلم کیتوزان حاوی عصاره شیرین بیان در بسته بندی فیله­های ماهی می­تواند به شکل معنی­داری موجب افزایش ماندگاری آن­ها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات