تاثیر کاربرد آب الکترولیز خنثی بر خصوصیات میکروبی و شیمیایی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در شرایط نگهداری سرد(1±4 درجه سانتی گراد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بهداشت و صنایع غذایی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

آب الکترولیز شده در سال‌های اخیر به‌عنوان یک ماده‌ی ضدعفونی‌کننده مفید مطرح‌شده است و استفاده از انواع محلول‌های آب الکترولیز شده به‌عنوان ماده‌ی ضدعفونی‌کننده در صنایع غذایی، پزشکی، دامپروری و پرورش طیور مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آب الکترولیز خنثی در مقایسه با آب مقطر استریل بر ماندگاری ماهی قزل­آلای رنگین کمان پرورشی نگهداری شده در شرایط سرد (C º1±4) بود. نمونه ها به 4 گروه تقسیم شدند و هر گروه در آب الکترولیز خنثی(NEW) و یا آب مقطر استریل به مدت 15 و یا 30 دقیقه غوطه­ور گردیدند. آزمون­های میکروبی شامل (شمارش کل میکروبی و شمارش باکتری های سایکروفیل) وآزمایش های شیمیایی شامل (مجموع بازهای نیتروژنی فرار، شاخص تیوباربیتوریک اسید و (pH در یک دوره 20 روزه به صورت دوره ای بر روی پوست و فیله­ی ماهی­های نگهداری شده در شرایط سرد صورت گرفت. نتایج نشان داد که تعداد باکتری­های سرمادوست در فیله و پوست نمونه­های تیمار شده باNEW  در مدت زمان 15 و 30 دقیقه در مقایسه با گروه­های دیگراز نظر آماری تفاوت معنی­داری داشت اما در مورد باکتری­های مزوفیل این تفاوت تنها در نمونه­های تیمار شده با NEW به مدت 30 دقیقه مشاهده شد. میزان TVN، pH و TBARS در همه تیمارها با گذشت زمان افزایش یافت. میزانpH  در مدت نگهداری در تیمارهای مختلف تفاوت معناداری نداشت. در نمونه­های کنترل میزان TBARS و میزان TVN تا روز بیستم نگهداری بطور معنا داری بیشتر بود. این تحقیق نشان داد آب الکترولیز شده خنثی می­تواند سبب کاهش جمعیت باکتریایی آلوده‌کننده ماهی و افزایش مدت ماندگاری آن گردد و گامی مؤثر در جهت افزایش سلامت غذایی مصرف‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات