رابطه ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی، مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد در شرکت های صنایع غذایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی-دانشگاه آزاد الامی واحد سبزوار

چکیده

امروزه نام تجاری یا برند به عنوان یک ارزش یا دارایی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. در خصوص ارزش ویژه برند دو دیدگاه مبتنی بر مشتری و مبتنی بر شاخص های مالی وجود دارد و از طرف دیگر مسولیت پذیری اجتماعی می تواند با تاثیر گذاری بر دیدگاه مشتریان ارزش ویژه برند را ارتقاء دهد. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی و همچنین مسولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت ها در صنعت مواد غذایی می باشد. در این راستا نمونه ای 20 تایی از بین شرکت های صنایع غذایی فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1396-1385 انتخاب شد و ابتدا ارزش ویژه برند با استفاده از روش داده های ترکیبی تخمین زده شد و سپس فرضیه های تحقیق با استفاده از روش معادلات همزمان مورد آزمون قرار گرفتند. که یافته های تحقیق نشان داد که بین ارزش ویژه برند و عملکرد شرکت رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین بین مسولیت پذیری اجتماعی و ارزش ویژه برند نیز رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که نام تجاری قوی باعث درک بهتر مشتری از تصویر برند و ارتقای وجه تمایز برند، و در نتیجه فروش بیشتر و عملکرد بهتر شرکت را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر مسولیت پذیری اجتماعی می توانداز طریق بهبود دیدگاه مشتریان تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند داشته باشد و منجر به عملکرد با ثبات شرکت شود.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Amini,m;sanaie,ali. Brand Valuation Methods (Brand Branding Value) National Conference on Marketing Research, 2004: Shahid  Beheshti International Conference Center, Tehran.
  2. Baum, Ch. L., Sarver, L., and Strickland, T. (2004). EVA, MVA and CEO compensation: Further evidence. American Business Review, 22 (2)
  3. Bacidore, J. M., Boquist, J. A., Milbourn, T. T. and Thakor, A. V. (1997). The search for the best financial performance measure. Financial Analysts Journal, 53 (3): 11-20.
  4. Cravens, K. S., &Guilding, C. (1999). Strategic Brand Valuation: A crossfunctionalprespective. Business Horizons, 42(4), 53-62.
  5. Doyle, P. (1990). “Building successful brands: the strategic options”, The Journal of Consumer Marketing , 7 (2), pp. 5-20.
  6. David Han-MinWangaPei-HuaChenbTiffanyHui-KuangYucChih-YiHsiao"The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm performance"Journal of Business Research Volume 68, Issue 11, November 2015, Pages 2232-2236
  7. Feldwick,  P. (1996)." Do we really need brand equity?" ThE  Journal of Brand Management, Vol. 4 No.1, pp. 9-82.
  8. Gilani Nia, Shahram; Mousavian, Javad(2010). The effect of brand loyalty on brand equity of the bank from customers' point of view. Industrial Management Quarterly, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, (14)
  9. Moradi,m; purhasan,f.Investigating the application of Q-Tobin's ratio and comparing it with the ratio and in predicting equity returns in listed companies in Tehran Stock Exchange. 2003; Journal of Accounting Progress of Shiraz University (1) 2, 179-198.
  10. Hui-Ming Deanna Wang ,SanjitSengupta.(2016). Stakeholder relationships,brandequity,firm performance: A resource-based perspective. Journal of Business Research,12(69), 5561–5568.
  11. Kapareliotis, I. &Panopoulos, A. (2010). The determinants of brand equity.Journal of Managerial Finance, 36(3), 225-233.
  12. Salinas, G., & Gabriela,  A. (2009). "The International Brand Valuation Manual". Journal of Brand Management , Vol. 17 No.2, pp. 215-223
  13. Simon, C. J., & Sullivan, M. W. (1993) ."The measurement and determinants of brand equity: a  inancial approach", Marketing Science, Vol. 12 No.1, pp. 28-53. 
  14. Thomas d. Madden, Frank Fehle, Susan Fournier.(2006). Brands Matter: An Empirical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through Branding. Journal of the Academy of Marketing Science, 2(34), 224-235.
  15. Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. (2000). “An examination of selected marketing mix elements and brand equity”, Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (2), pp. 195-211.      
  16. Torres, A., Bijmolt, T., Tribo, J., &Verhoef, P. (2012). Generating global brand equity through corporate social responsibility to key stakeholders. International Journal of Research in Marketing, 29(1), 13-24.