تعیین مقاومت آنتی ‌بیوتیکی جدایه ‌های اسید ‌لاکتیک پنیرسنتی تالشی تولید شده از شیر خام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 2- استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران

چکیده

در این پژوهش مقاومت آنتی بیوتیکی ۲۶ ژنوتیپ از باکتری­های اسیدلاکتیک شناسایی و جدا شده از یک نوع پنیر سنتی بنام پنیر تالشی بررسی و تعیین گردید. آنتی بیوتیک­های مورد بررسی شامل پنی­سیلین، ریفامپسین، آمپی­سیلین، کلرامفنیکل، اریترومایسین، تتراسایکلین، جنتامایسین، کانامایسین، استرپتومایسین و نئومایسین بود. نتایج حاصله نشان داد، اکثرسویه­ها به آنتی­ بیوتیک آمپی­سیلین و پنی­سیلین در دامنه ml/ μg25/0- 8 حساس بودند. دامنه حساسیت  لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم نسبت به پنی­سیلین بالاتر بود (µg/ml 64- 16). میزان MIC آنتی بیوتیک­های (جنتامایسین، کانامایسین، نئومایسین و استرپتومایسین) در اکثر گونه­های مختلف  لاکتوباسیلوس در دامنه (ml/ μg32-2) مشاهده شد. لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و لاکتوباسیلوس ساکئی نسبت به تتراسایکلین و تمامی ژنوتیپ­های پاراپلانتاروم و پاراکازئی نسبت به کلرامفنیکل مقاومت ذاتی نشان داده در حالی­که تمامی سویه­ها نسبت به اریترومایسین حساس تشخیص داده شدند. تمامی گونه­های مورد آزمایش در غلظت­های پایین ریفامپسین قادر به رشد نبودند. استرپتوکوکوس گالولیتیکوس، نسبت به کلیه آنتی­بیوتیک­ها بجز استرپتومایسین همچنین انتروکوکوس فکالیس/فیسیوم به کلیه آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه حساس تشخیص داده شدند. نتایج بدست آمده از تفسیرداده­ها با نرم افزار MVSP  نیز، علاوه بر اثبات تنوع فنوتیپی بالا، کارآیی این روش در تفکیک جنس­ها و حتی گونه­ها را نشان داد. بنابراین می­تواند بعنوان یکی از روش­های فنوتیپی درکنار سایر روش­ها برای شناسایی سویه ها پیشنهاد گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات