بررسی خواص فیزیکی و ضد میکروبی فیلم‌های نانوبیوکامپوزیت‌ امولسیونی بر پایۀ کربوکسی‌متیل‌سلولز- نانو نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 2- استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 3- دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

در این پژوهش، فیلم­های امولسیونی بر پایۀ کربوکسی­متیل­سلولز (CMC) به روش قالب ریزی، تهیه شد و اثرات نانو ذرات نقره، بر روی خواص فیزیکی و ضدمیکروبی آنها مورد بررسی قرار گرفت. حلالیت در آب و میزان جذب رطویت فیلم­ها با افزایش غلظت نانو ذرات در سه سطح ٥/٠%، ١% و ٢% کاهش یافت. به منظور بررسی خواص مکانیکی از آزمون کشش استفاده شد و نتایج نشان داد با افزایش غلظت نانو ذرات از صفر به ٢%، استحکام کشش نهایی (UTS) به ترتیب از MPa ٤/١٠٢ به  MPa٩٠ کاهش و کرنش تا نقطۀ­ شکست از ٣٦/٥٨% به ٥١/٦٤% افزایش یافت. حضور١ این نانو ذرات در ساختار بیوپلیمر، شفافیت و روشنایی فیلم­ها را کاهش داده و میزان تیره­گی  و زردی آنها افزایش یافت. جهت بررسی ویژگی­های ضد باکتریایی فیلم­های حاوی ٥/٠% نانو نقره، آزمون شمارش میکروبی به روش کشت در پلیت انجام شد. این نانوذرات فعالیت ضد میکروبی قوی در برابر باکتری­های گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) و گرم منفی (اشرشیا کلای) نشان دادند. به طوریکه بعد از ٢٤ ساعت، ٥٧% از تعداد باکتری­های اشرشیاکلای و٣٣/٣٣% از باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به نمونۀ شاهد کاهش پیدا کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات