طراحی و بررسی ویژگی‌های فیزیکی حامل‌های لیپیدی نانوساختار حاوی اولئوروپئین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.

3 دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، خرم آباد.

4 دانشیار گروه اکولوژی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی خرم آباد، دانشگاه لرستان، خرم آباد.

5 استادیار گروه انگل شناسی، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، خرم آباد.

6 استاد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد.

چکیده

اولئوروپئین دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی بوده و فراوان‌ترین ترکیب فنلی برگ زیتون است. استخراج و اندازه‌گیری مقدار اولئوروپئین از برگ زیتون به عنوان یک منبع غنی، بسیار ارزشمند است. از طرفی انکپسولاسیون این ترکیب ایده‌ای موثر جهت حفظ ویژگی‌های منحصر به فرد آن طی نگهداری می‌باشد. در این تحقیق،حامل‌های لیپیدی نانوساختار (NLC) با مواد دیواره‌ای (گلیسرول مونواستئارات روغن سویا، اسید لینولئیک)، امولسیفایر (لیستین) و هسته‌ای (اولئوروپئین) تهیه و ویژگی‌های فیزیکی نانوساختار حاصل مورد بررسی قرار گرفت. جهت بهینه‌سازی استخراج اولئوروپئین با حلال‌های اتانول: آب (70:30) از دستگاه HPLC،تعیین اندازه ذرات، شاخص پراکندگی ذرات، و پتانسیل زتای نانوحامل‌ها توسط دستگاه زتاسایزر، جهت تشخیص ساختار کریستالی و آمورف، همچنین میزان کریستالینیتی نانوحامل‌ها از دستگاه XR-D، و در نهایت جهت بررسی ساختار سطحی نانوساختارها از دستگاه FE-SEM استفاده گردید. نتایج حاصل از کروماتوگرام‌ها نشان داد که روش بهینه جهت استخراج اولئوروپئین با حلال‌های اتانول و آب (70:30)، در حمام بخار آب با دمای 40 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 دقیقه می‌باشد که حاوی 221.370 میلی‌گرم بر گرم اولئوروپئین و درصد خلوص اولئوروپئین 22.137 می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون پراکندگی دینامیکی نور نشان داد که فرمول بهینه دارای میانگین اندازه ذرات 121.9 نانومتر، شاخص پراکندگی 0.153، و پتانسیل زتای 43.3- میلی‌ولت می‌باشد. نتایج حاصل از بررسی ساختار و فازهای تشکیل دهنده نانوحامل بهینه نشان داد که نانوحامل لیپیدی دارای ساختار کلی صفحه‌ای یا پولک مانند با ریزساختارهای زنجیره‌ای متشکل از واحدهای کروی می‌باشد این نانوساختار حاوی ساختمانی کریستالی بوده و میزان کریستالینیتی آن حدود 52 درصد می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات