بررسی تأثیر میزان رطوبت سوبسترا و املاح فسفره، بر تولید سلولاز توسط سویه‌ی جهش‌یافته‌ی جدید تریکودرما ریزئی در سامانه تخمیر حالت جامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ومهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت وگاز، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

سامانه‌ی تخمیر حالت جامد به دلیل توانایی تولید محصولات با ارزش‌افزوده با استفاده از محصولات جانبی ارزان قیمت کشاورزی، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. تولید سلولاز با استفاده از سویه‌ی جهش یافته‌ی جدیدی از تریکودرما ریزئی، که دارای توانایی تولید سلولاز با فعالیت آنزیمی بیشتر و ویژگی‌های مناسب‌تر نسبت به سویه‌ی مادر می‌باشد، و با کاربرد محصولات جانبی برنج (سبوس، پوست و کاه) انجام شد. از آن جایی که سلولاز یکی از مهم‌ترین آنزیم‌های صنعتی می‌باشد و نظر به اهمیت افزایش تولید آن در این سامانه، میزان رطوبت بهینه‌ی سوبسترای جامد مرطوب، تعیین شد. همچنین با توجه به نقش املاح فسفره در تولید سلولاز، میزان دی‌پتاسیم‌هیدروژن‌فسفات، بهینه سازی شد. رطوبت در مقادیر 65، 68، 71، 74 و 77 درصد مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام این آزمایشها، دمای‌گرمخانه‌گذاری C°35، مدت زمان 3 روز و سوسپانسیون اسپوری با غلظت 107 اسپور در میلی لیتر استفاده شد.بعد از هر بار انجام آزمون میزان فعالیت آنزیمی از طریق اندازه گیری تجزیهFilter Paper محاسبه و مقایسه شد و میزان رطوبت بهینه سوبسترا74 درصد تعیین شد. در مورد دی‌پتاسیم‌هیدروژن‌فسفات مقادیر 1، 2، 3، 4 و 5 گرم در لیتر مورد آزمون قرار گرفت که بیشترین میزان فعالیت سلولازی در تیمار حاوی 2 گرم در لیتر دی‌پتاسیم‌هیدروژن‌فسفات مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


دوره 10، کنگره ساری-اردیبهشت 97
دومین کنگره ی بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ اردیبهشت 1397
تابستان 1397
صفحه 9-19
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1397