بررسی میزان آهن، ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کنگر(Cirsium Congestum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی گروه علوم وصنایع غذایی ،و احد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

2 گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در این پژوهش از گیاه کنگر(Cirsium Congestum) بصورت خشک و منجمد با سه حلال آب، متانول و اتانول و با روش پرکولاسیون عصاره گیری شد. سپس محتوای فنلی کل و قدرت مهار رادیکال های آزاد عصاره ها در غلظت‌های 500،250،150،50 و 1000 میلی گرم بر لیتر و مقدار آهن مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره کنگر، میزان ترکیبات فنلی و فعالیت مهارکنندگی افزایش معنی داری (05/0>P) نشان داد. بیشترین محتوای فنلی کل در نمونه منجمد عصاره متانولی کنگر با غلظتmg/l 250 و بیشترین فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد در نمونه منجمد عصاره آبی کنگر با غلظت mg/l 1000 بدست آمد. محتوای فنلی کل و قدرت مهارکنندگی عصاره های مذکور با افزایش قطبیت حلال افزایش یافت. حلال آب ترکیبات فنلی کمتری را نسبت به حلال متانول استخراج کرد. بیشترین محتوای فنلی کل (56/74 میلی گرم اسید گالیک در100میلی لیتر) در نمونه منجمد عصاره متانولی کنگر با غلظت mg/l 250 و بیشترین فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد ( 14/76 درصد) در نمونه منجمدعصاره آبی کنگر با غلظت mg/l 1000 بدست آمد. گیاه کنگر می تواند منبع خوبی برای تامین آهن باشد. عصاره کنگر حاوی mg/l 2/26 آهن بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1- زرﮔﺮی، ع. 1371. گیاهان دارویی، جلد اول، دانشگاه تهران.
2- سلمانیان، ش. صادقی ماهونک، ع. جامسون، م. طباطبایی عمید، ب. 1392. شناسایی و اندازه گیری اسیدهای ، فعالیت مهارکنندگی رادیکال و قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره های اتانولی و متانولی زولنگ، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی جلد 2، شماره 2، سال 1392- ص193-204.
3- عرفانی، ف. حسندخت، م. برزگر،م. جباری،ع. 1385. تعیین و مقایسه برخی از مواد مغذی هفت رقم اسفناج ایرانی. فصلنامه علوم وصنایع غذایی ایران. دوره 3، شماره 2.
4- نجات، ر. همتی، ا. نصیر، م. 1375. مبانی پاتو فیزیولوژی متابولیسم و تغذیه، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،8-.347
 
 
 
5-Albu, S. Joyce, E. Paniwnyk, L. Lorimer, J.P. and Mason, T.J. 2004. Potential for the use of ultrasound in the extraction of antioxidants from Rosmarinus officinalis for the food and pharmaceutical industry. Ultrasonic Sonochemistry, (3-4), pp. 261-265.
6- Annegowda, H.V. Mordi, M.N. Ramanathan, S. Hamdan, M.R. Mansor, S.M. 2012. Effect of Extraction Techniques on Phenolic Content, Antioxidant and Antimicrobial Activity of Bauhinia purpurea: HPTLC Determination of Antioxidants. Food Analytical Methods, 5:226,233.
7-Borges, G. Mullen, W. Crozier, A. 2010. Comparison of the polyphenolic composition and antioxidant activity of European commercial fruit juices, Food and Function2010, 1: 73 – 7
8-Chemat, S. Lagha, A. Aitamar, H. Bartels, P. V. Chemat, F. 2004. Comparison of conventional and ultrasound-assisted extraction of carvone and limonene from caraway seeds. Flavor and Fragrance Journal, 19: 188-195.
9- Galvez,  A. Di Scala, K. Rodriguez, K. Mondaca, R.L. Miranda, M. Lopez, J. and Perez-Wan, M. 2007. Effect of air-drying temperature on physico-chemical properties, antioxidant capacity, colour and total phenolic content of red pepper (Capsicum annuum, L. var. Hungarian). Journal Of Food Chemistry, 117: 647–653.
10- Ganesan, P. Kumar, C.S. and Bhaskar, N. 2008. Antioxidant properties of methanol extract and its solvent fractions obtained from selected Indian red seaweeds. Bioresource Technology, 99(8): 2717-2723.
11. Lim, Y.Y. and Murtijaya, J. 2007. Antioxidant properties of Phyllanthus amarus extracts as affected by different drying methods. Food Science and Technology. 40: 1664-1669.
12-Raghavendra, H. Vijayananda, B. Madhumathi, G. Hiremath, A. 2010. In vitro antioxidant activity of Vitex negundo L. Leaf extracts. Chiang Mai Journal of Science, 37(3): 489-497.
13- Rodriguez de Sotillo, D. Hadley, M. Holm, E.T. 1994. Phenolics in Aqueous Potato Peel Extract: Extraction, Identification and Degradation. Journal of food science Volume 59, Issue 3.
Pages 649–651
14-Rodriguez-Bernaldo de Quiros, A. Lage-Yusty, M.A. and Lopez-Hernandez, J .2010. Determination of phenolic compounds in macroalgae for human consumption. Food Chemistry, 121: 634-638.
15-Singh, R.P. Murthy, K.N.C Jayaprakasha, G.K. 2002. Studies on the antioxidant activity of pomegranate (Punica granatum) peel and seed extracts using in vitro models. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 50: 81–86.
16-Turkmen, N. Sari, F. and Velioglu, Y.S. 2006. Effects of extraction solvents on concentration and antioxidant activity of black and black mate tea polyphenols determined by ferrous tartrate and Folin Ciocalteu methods. Food Chemistry, 99: 835-841.
 
 
 
.