تهیه نانو لیپوزوم های حاوی اسانس روغنی پرتقال با استفاده از روش حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مهمترین چالش‌ در زمینه استفاده از اسانس‌ها در مواد غذایی، بهبود و افزایش پایداری آن‌ها در مراحل فرآوری و همچنین کنترل آزاد شدن تا زمان مصرف می‌باشد. نانو لیپوزوم‌های حاوی اسانس روغنی پرتقال می‌تواند جهت ریزپوشانی و به دام‌انداختن ترکیبات زیست فعال در زمینه نانو حامل‌ها به عنوان اجزا عملگرا در حوزه غذاهای فراسودمند استفاده گردد. لیپوزوم‌ها با روش حرارتی و بدون استفاده از حلال‌های آلی تهیه شدند. در این پژوهش، ویژگی های فیزیکوشیمیایی لیپوزوم‌ها از قبیل اندازه ذرات، پتانسیل زتا و راندمان ریزپوشانی اندازه‌گیری شد. قطر متوسط کلیه نانو حامل‌ها‌ کمتر از 100 نانومتر و شاخص چندبس پاشیدگی کمتر از 2/0 بود. پتانسیل زتا در لیپوزوم‌های بدون پوشش منفی گزارش شد. راندمان ریزپوشانی اسانس روغنی در نانو لیپوزوم‌های بدون پوشش 89-72 درصد بود. راندمان ریزپوشانی در نانوحامل‌های تولید شده با نسبت هسته به پوسته 1 : 3 بالاتر بود. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی اتمی تشکیل نانو لیپوزوم‌ها را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. جایمند، ک. و رضایی، م. ب. 1385. اسانس، دستگاه­های تقطیر، روش­های آزمون و شاخص­های بازداری در تجزیه اسانس. انجمن گیاهان دارویی، چاپ اول.
  2. Colas, J.-C., Shi, W., Rao, V. S. N. M., Omri, A., Mozafari, M. R., Singh, H. 2007. Microscopical investigations of nisin-loaded nanoliposomes prepared by Mozafari method and their bacterial targeting. Micron, 38(8): 841-847.
  3. Fathi, M., Mozafari, M. R., Mohebbi, M. 2012. Nanoencapsulation of food ingredients using lipid based delivery systems. Trends in food science & technology, 23(8): 13-27.
  4. Feller, S. E., Garwrish, K., MacKerell, Jr. 2002. Polyunsaturated fatty acids in lipid bilayers intrinsic and environmental contributions to their unique physical properties. Journal of American Oil Chemists’ Society, 124(2), 318–326.
  5. Freitas, C., Müller, R. H. 1998. Effect of light and temperature on zeta potential and physical stability in solid lipid nanoparticle (SLN™) dispersions. International
  6. Journal of Pharmaceutics, 168(2): 221-221.
  7. Heurtault, B., Saulnier, P., Pech, B., Proust, J. E., Benoit, J. P. 2003. Physicochemical stability of colloidal lipid particles. Biomaterials, 24(23), 4283–4300.
  8. Jahadi, M., Khosravi-Darani,  K., Saboury, A.A., Ehsani, M.R., Seydahmadian, F., Mozafari, M.R., Vafabakhsh, Z. 2012. Evaluating the effects of process variables on protease-loaded nano-liposome production by plackett-burman design for utilizing in cheese ripening acceleration. Asian Journal of Chemistry, 24(9): 3891-3894.
  9. Laridi, R., Kheadr, E. E., Benech, R. O., Vuillemard, J. C., Lacroix, C., Fliss, I. 2003. Liposome encapsulated nisin Z: optimization, stability and release during milk fermentation. International Dairy Journal, 13(4): 325-336.
  10. Liu, N., Park, H.-J. 2009. Chitosan-coated nanoliposome as vitamin E carrier. Journal of Microencapsulation, 26(3): 235-242.
  11. McClements, D. J. 2005. Food emulsions. principles, practices and techniques. CRC Press, Boca Raton.
  12. Mortazavi, S. M., Mohammadabadi, M. R., Khosravi-Darani, K., Mozafari, M. R. 2007. Preparation of liposomal gene therapy vectors by a scalable method without using volatile solvents or detergents. Journal of Biotechnology, 129(4): 604-613.
  13. Mozafari, R. M., Mortazavi, S. M. 2005. Nanoliposomes: From Fundamentals to Recent Developments, Trafford Publishing, Ltd, Oxford, UK. ISBN 1-4120-5545-8.
  14. Mozafari, M. R., and  Khosravi-Darani, K. 2007. An Overview Of Liposome-Derived Nanocarrier Technologies. Nanomaterials And Nanosystems For Biomedical Applications. Dordrecht, Springer: 113-123.
  15. Ortan, A., CÂmpeanu, Gh., Dinu – PÎrvu, C., Popescu, L. 2009. Studies concerning the entrapment of anethum graveolens essential oil in liposomes. Roumanian Biotechnological Letters, 14(3): 4411-4417.
  16. Rasti, B., Jinap, S., Mozafari, M. R., and Yazid, A. M. 2012. Comparative study of the oxidative and physical stability of liposomal and nanoliposomal polyunsaturated fatty acids prepared with conventional and Mozafari methods. Food Chemistry, 135(4): 2761-2770.
  17. Sebaaly, C., Jraij, A., Fessi, H., Charcosset, C., Greige-Gerges, H. 2015. Preparation and characterization of clove essential oil-loaded liposomes. Food Chemistry, 178: 52-62.
  18. Sebaaly, C., Greige-Gerges, H., Agusti, G., Fessi, H., Charcosset, C. 2016. Large-scale  preparation  of clove essential oil and eugenol-loaded liposomes using a membrane contactor and a pilot plant. Journal of Liposome Research, 26(2):126-38.
  19. Tamjidi, F., Shahedi, M., Varshosaz, J., and Nasirpour, A. 2013. Nanostructured lipid
  20. carriers (NLC): A potential delivery system for bioactive food molecules. Innovative
  21. Food Science and Emerging Technologies, 87: 21-43.
  22. Tamjidi, F., Shahedi, M., Varshosaz, J., and Nasirpour, A. 2014. Design and characterization of astaxanthin-loaded nanostructured lipid carriers. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 21: 366-374.
  23. Valenti, D., De Logu, A., Loy, G., Sinico, C., Bonsignore, L., Cottiglia, F., Garau, D. and Fadda, A. M. 2001. Liposome-incorporated santolina insularis essential oil: preparation, characterization and in vitro antiviral activity. Journal of Liposome Research, 11(1): 73-90.
  24. Varona, S., Martín, A. n., and Cocero, M. a. J. 2011. Liposomal incorporation of lavandin essential oil by a thin-film hydration method and by particles from gas-saturated solutions. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(4): 2088-2097.
  25. Yoshida, P. A., Yokota, D., Foglio, M. A., Rodrigues, R. A. F., Pinho, S. C. 2010. Liposomes incorporating essential oil of brazilian cherry (eugenia uniflora l.): characterization of aqueous dispersions and lyophilized formulations. Journal of Microencapsulation, 27(5):