بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ به

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

2 گروه علوموصنایع غذایی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی، ، دامغان، ایران

چکیده

امروزه صنعت غذا توجه فراوانی به جایگزینی مواد شیمیایی مصنوعی با فرآورده های طبیعی برخوردار از ویژگی های زیست فعالی و دارای منشا گیاهی نشان می دهد. هدف از این مطالعه بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ به بود. در این مطالعه اسید های فنولی و ترکیبات فلاونوئیدی موجود در عصاره برگ به پس از استخراج عصاره آن به روش ماسراسیون (خیساندن) با حلال های متانول، اتانول و هگزان در دماهای C˚50 و C˚25، توسط دستگاه HPLC مورد شناسایی قرارگرفت. همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی این عصاره به روش قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH بررسی گردید. نتایج نشان داد درصد بازدارندگی عصاره ها با افزایش غلظت افزایش می یابد و نمونه عصاره متانولی استخراج شده در دمای C˚50 نسبت به سایر عصاره ها خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری را نشان داد. شناسایی ترکیبات فنولی عصاره متانولی با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا حاکی از وجود ترکیبات5-O-Caffeoylquinic acid (52/54%)،Rutin (66/38%)، 3-O-Caffeoylquinic acid (37/2%)،Quercetin (43/1%) و 4-O-Caffeoylquinic acid(36/1%) بود که نسبت به سایر ترکیبات دارای مقادیر بیشتری بودند. بر اساس نتایج حاصل عصاره متانولی برگ به را می توان به عنوان منبع غنی و جدید از آنتی اکسیدان های طبیعی به عنوان افزودنی غذایی در صنعت غذا در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. جمشیدی، احمدی آشتیانی، ح. ر. رضازاده، ش. فتحی آزاد، ف. مازندرانی، م. وخاکی، آ. 1389. بررسی ومقایسه ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی چندگونه گیاهی بومی مازندارن. فصلنامه گیاهان دارویی، 34، 183 -177.
  2. سلمانیان، ش. صادقی ماهونک، ع.ر. جامسون، م. و طباطبایی عمید، ب. 1392. شناسایی و اندازه گیری اسیدهای فنولی، فعالیت مهارکنندگی رادیکال و قدرت احیاء کنندگی آهن عصاره های اتانولی و متانولی زولنگ .نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. جلد 2، شماره 2، 204-193.
  3. صادقی ماهونک، ع. ر. سلمانیان، ش. قربانی، م. اعلمی، م. 1392. ارزیابی فعالیت ضد رادیکالی، آنتی اکسیدانی و تعیین ترکیبات فلاونوئیدی میوهی ولیک (Crataegus lbursensis).مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.سال هشتم، شماره 1 ، بهار 1392 ، صفحات 185 -177.
  4. صبورا، ع. احمدی، ا. زینالی، ا. پارسا، م. 1393. مقایسه‌ محتوای ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام هوایی دو جمعیت گیاه بشقابی سنبله‌ای (Scutellaria  Pinnatifida)  در شمال ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. جلد13. شماره3. 
  5. مشلو، س. صادقی ماهونک، ع. قربانی، م. اعلمی، م. و ضمیری، م. 1391. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی ومیزان پایداری ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل .نشریه پژوهش ونوآوری در علوم وصنایع غذایی. جلد1، شماره 3 ، 228-219.
  6. Amiri, M.E. 2008. The status of genetic resources ofdeciduous, tropical, and subtropical fruit speciesin Iran.Acta Horticulture, 769:159–167.
  7. Andreasen, M.F. Landbo, A.K. Christensen, L.P. Hansen, A. and Meyer, A.S. 2001.Antioxidant effects of phenolic rye (Secale cereale L.) extracts, monomerichydroxycinnamates, and ferulic acid dehydrodimers on human low-density lipoproteins.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49: 4090–4096.
  8. Choe, E. and Min, B.D. 2009. Mechanisms of antioxidants in the oxidation of food. Comprehensive Review in Food Science and Food Safety, 8: 345-358.
  9. Ferreres, F. Sousa, C. Valento, P. Seabra, R.M. Pereira, J.A. and Andrade, P.B. 2007.Tronchuda cabbage (Brassica oleracea L. var. costata DC) seeds: phytochemicalcharacterization and antioxidant potential. Food Chemistry, 101: 549-558.
  10. Koda, T. Kuroda, Y. and Imai, H. 2008. Protective effect ofrutin against spatial memory impairment inducedby trimethyltin in rats. Nutrition Research, 28: 629–634.
  11. Kwok, C.Y. Wong, C.N.Y. Mabel, Y.C.Y. Yu, P.H.F. Au, A.L.S. Poon, C.C.W.Seto, S. Lam, T. Kwang, Y. Chan,S. 2010. Consumption of dried fruit of Crataegus pinnatifida (hawthorn) suppresses high-cholesterol diet-induced hypercholesterolemia in rats. Journal of Functional Foods, 2: 179-186.
  12. Mattila, P. and Hellström, J. 2007. Phenolic acids in potatoes, vegetables, and some of theirproducts. Journal of Food Composition and Analysis, 20: 152 – 160.
  13. Medina, M. B. 2011. Determination of the total phenolics in juices and superfruits by a novel chemical method. Journal of Functional Foods, 3, 79–87.
  14. Natella, F. Nardini, M. Di Filici, M. and Scaccini, C. 1999. Benzoic acid and cinnamic acid derivatives as antioxidants, structure–activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry,47: 1453–1459.
  15.  Obied, H. K. Bedgood Jr, D. R. Prenzler, P. D. and Robards, K. 2007. Bioscreening of Australian olive mill waste extracts: Biophenol content, antioxidant, antimicrobial andmolluscicidal activities. Food & Chemical Toxicology.  45, 1238–1248.
  16. Rababah, T.M., Hettiarachchy, N.S. andHorax, R. 2004. Total Phenolics andAntioxidant Activities of Fenugreek, GreenTea, Black Tea, Grape Seed, Ginger,Rosemary, Gotu Kola, and Ginkgo Extracts,Vitamin E, and tert-Butylhydroquinone.Journal of Agricultural and Food Chemistry,52, 5183-5186.
  17.  Ruenroengklin, N. Zhong, J. Duan, X. Yang, B. Li, J. andJiang, Y. 2008. Effects of various temperatures and pHvalues on the extraction yield of Phenolics fromLitchi fruit pericarp tissue and the antioxidant ofthe extracted anthocyanins. International Journal of Molecule Science, 9: 1333-1341.
  18. Shi, J. Yu, J. Pohorly, J. Young, J.C. Bryan, M. and Wu, Y. 2003.Optimization extraction of polyphenols fromgrape seed meal by aqueous ethanol solution. FoodAgriculture Environment, 1(2): 42-47.
  19. Slinkard, K. and Singleton, V.L. 1977. Total phenol analysis; automation and comparison with manual methods. American Journal Enology and Viticulture, 28: 49-55.
  20. Tonthubthimthong, P., Chuaprasert, S., Douglas, P.and Luewisutthichat, W. 2001. Supercritical CO2 extraction of nimbin from neem seeds an experimental study. J. Food Eng., 47: 289-293.
  21. Vuorela, S. Meyer, A.S. and Heinonen, M. 2004. Impact of isolation method on theantioxidant activity of rapeseed meal phenolics. Journal of Agricultural and FoodChemistry, 52: 8202–8207.
  22.  Wang, J. Cao,X. Jiang, H. Qi,Y.  Chin, K.L. and Yue, Y. 2014. Antioxidant Activity of Leaf Extracts from DifferentHibiscus sabdariffa Accessions and Simultaneous DeterminationFive Major Antioxidant Compounds by LC-Q-TOF-MS. Molecules, 19, 21226-21238.