بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

         در این مطالعه میزان عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی مجتمع صنعتی گوشت مشهد و اثر زمان های مختلف ازن زنی بر خصوصیات پس آب حاصل از استخرهای هوادهی شونده مورد بررسی قرار گرفت. میزان عملکرد تصفیه بیولوژیکی در کاهش BOD5[1]، COD[2] و پروتئین  به ترتیب 35/96، 37/86 و 56/54  درصد محاسبه شد که عملکرد بالای سیستم تصفیه بیولوژیکی را در کاهش این متغیرها نشان می دهد. برای تکمیل عملکرد تصفیه بیولوژیکی و کاهش هر چه بیشتر  BOD5 و COD ، با نمونه برداری از استخرهای هوادهی شونده، پس آب حاصل طی زمان های 0، 30، 60، 90 و 120 دقیقه تحت فرآیند ازن زنی قرار گرفت. مقادیر BOD5 بعد از این زمان ها به ترتیب 450، 315، 290، 5/192 و 5/177 میلی گرم بر لیتر بدست آمد که از لحاظ آماری فقط بعد از زمان 120 دقیقه اختلاف معنی دار مشاهده نشد و این نشان می دهد که برای کاهش BOD5 تا 90 دقیقه ازن زنی اثرات مطلوبی در پی دارد. مقادیر COD بعد از همین تیمارهای زمانی به ترتیب 9/3970، 4/3654، 4/3344، 8/2697 و 1/2610 میلی گرم بر لیتر محاسبه شد که از نظر آماری بین تمامی تیمارهای اعمال شده اختلاف معنی دار وجود داشت و نشان می دهد که هر چه زمان تماس با ازن بیشتر باشد در کاهش COD موثر خواهد بود. بعد از 30 دقیقه ازن زنی نسبت COD/BOD5 از 113/0 به 086/0 کاهش و  بعد از آن به آرامی تقلیل یافت. که ثابت می کند موادآلی قابل تجزیه در 30 دقیقه اول با ازن اکسید می شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Arauzo, M. 2003. Harmful effects of on-ionised ammonia on the zooplankton community in a deep waste treatment. Water Res. 37: 1048-1054Arslan, I. and Balcioglu, I.A. 2001. Advanced oxidationof raw and biotreated textile industry wastewater with O3, H2O2/UV-C and their sequential application. Journal of Chem. Technol. Biotechnol. 76: 53-60
  2. Bohedziewicz, J. and Seroka, E. 2005. Integrated system of activated slugh-reverse osmosis in the treatment of the wastewater from the meat industry. Process Biochem, 40: 1517-1523
  3. Dague, R.R., Pidaparti, S.R. 1992. Anaerobic sequencing batch treatment of swine wastes. In: Proceeding of 46th purdue industrial waste conference , Chelsea , PP. 751-823
  4. Caixeta, C.E.T., Cammarota, M.C., Xavier, A.M.F. 2002. Slaughterhouse wastewater treatment: evaluation of a new three-phase separation system in a UASB reactor. Bioresource Technolog, 81: 61-69
  5. Chang, E.-E., Hsing, H.-J., Chiang, P.-C., Chen, M.-Y., Shing, J.-Y. 2008. The chemical and biological characteristics of coke-oven wastewater ozonation. Journal of Hazardous Materials, 156: 560-567
  6. Fuchs, W., Binde, H., Mavrias, G. and Braun, R. 2003. Anaerobic treatment of wastewater with high organic content using a stirred tank reactor coupled with a membrane filteration unit. Journal of Water Research, 37: 902-908
  7. Gong, J., Liu, Y., Sun, X. 2008. O and UV/O3 oxidation of organic constituents of biotreated municipal wastewater. Water Research 42: 1238-1244
  8. Greenberg, A.E., Trussell, T.R., Clesceri, L.S. 1985. Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. 16TH Edition. Franson, M.A.H. APHA. AWWA. WPCF
  9. Nikolaeva, S., Sanchez, S., Borja, S., Travieso, L., Weiland, P. and Milan, Z. 2002. Treatment of piggery waste by anaerobic fixed bed reactor and zeolit bed filter in a tropical climate: a pilot scale study. Process Biochem 38: 405-409
  10. Ning, P., Bart, H.-J., Jiang, Y., de Hann, A. and Tien, C. 2005. Treatment of organic pollutants in coke plant wastewater by the method of ultrasonic irradiation, catalytic oxidation, and activated sludg, Journal of Sep. Purif Technol, 41: 133-139.
  11. Sayed, S., Van Campel, L. and Lettinga,L. 1987. Anaerobic treatment of slaughterhouse waste using a granular sludge UASB reactor. Journal of Biol. Wastes, 21: 213-226
  12. Shultheisz, Z., Karpati, A. 1984. The improvement of meat processing technology and management of water supplied from the viewpoint of pollution. In: Hollo, J. (Ed), Food Industries and the EnviromentInt.
  13. Stebor, T.W., Berndt, C.L., Marman, S., Gabriel,R. 1990. Operating experience: anaerobic treatment at packerland packin. In proceeding of 44th purdue industrial waste conference, Chelsea, PP. 825-834.
  14. Sroka, E., Kamfliskib, W. and Bohdziewicz, J. 2004. Biological treatment of meat industry wastewater. Desalination, 162: 85-91
  15. Tritt, W.P., Schuchardt, F. 1992. The anaerobic treatment of slaughterhouse wastewater in fixed bed reactor. Bioresource Technol, 41: 207-210
  16. Torkian, A., Eqbali, A. and Hashemian, S. 2003. The effect of organic loading rate on the performance of UASB reactor treating slaughterhouse effluent. Journal of Resources Conservat Recyc, 40: 1-11
  17. Upadhyay, K. and Srivastava, J.K.2017. APPLICATION OF OZONE IN THE TREATMENT OF INDSTRIAL AND MUNICIPAL WASTEWATER. Journal of Industrial Pollution Control.178
  18. Wang, X., Wang, L., Liw, Y. and Duan, W. 2007. Ozonation pretreatment for ultrafiltration of secondary effluent. Journal of Member Sci. 287: 187-191