استخراج و اندازه گیری همزمان رنگهای مصنوعی از نمونه های بستنی عرضه شده در بازار به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- گروه علوم وصنایع غذایی ،واحد دامغان, دانشکده کشاورزی,دانشگاه آزاداسلامی ،دامغان ،ایران

2 2- گروه علوم صنایع غذایی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

در این پژوهش روشی ساده برای شناسایی و اندازه گیری رنگ های مصنوعی کارمیوزین، سان ست یلو، تارتارازین، برلیانت بلو و کینولین یلو به طور همزمان در بستنی و ژله با دستگاه HPLC مجهز به ستون کروماتوگرافیC-18 ارائه گردید. پارامترهای موثر بر جداسازی و آشکارسازی رنگ ها بررسی و بهینه شدند. مقادیر بهینه به این صورت بدست آمدند: شویش گرادیانت با ترکیب دو فاز متحرک مختلف با ترکیب درصد های مختلف از بافر آمونیوم استات (اسیدیته:7)، استونیتریل و متانول؛ فاز A (10:10 :80) و فاز B (25:20:55 )، سرعت جریان ( (ml/min 1 و طول موج های 420، 480، 515 و 625 نانومتر. سپس تحت شرایط بهینه ارقام شایستگی روش مانند گستره خطی (mg L-1 60-2/0)و ضریب همبستگی (999/0)، حد تشخیص (mg L-1 2/0)بدست آمد. تکرار پذیری روش (RSD%) برای رنگ های کارمیوزین، سان ست یلو، برلیانت بلو، کینولین یلو و تارترازین  با شش تکرار برای غلظت  mg L-1 10 به ترتیب 1/7% و 7%، 9/6%، 9/6%، 1/7 % بدست آمد. در نهایت کارایی روش ارائه شده جهت شناسایی و اندازه گیری هم زمان رنگ سانست یلو، کارمویزین، برلیانت بلو، تارترازین و کینولین یلو در تعدادی از بستنی های اسکوپی، یخمک، بستنی یخی و ژله مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی با درصد بازیابی >90%  به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


 
 
1.Alghamdi, A H. 2002. Binding ability of Allura Red with food proteins and its impact on protein digestibility, AOAC inl. 88, P. 93-1387.
2.Bonan, S, Fedrizz, G, Menotta, S, Elisabetta C. 2013. Simultaneous determination of synthetic dyes in foodstuffs and beverages by high-performance liquid chromatography coupled with diode-array detector, Dyes and Pigments. 99, P. 36-40.
3.CFSAN/office of cosmetic and color, 2003, Color Additive, FDA's Regulatory Process and Historical Perspectives, Available from:
4.Carla M Stinco, Francisco J  Rodríguez-Pulido, María Luisa Escudero-Gilete, Belén Gordillo,Isabel M  Vicario, Antonio J  Meléndez-Martínez.2012.Lycopene isomers in fresh and processed tomato products Correlations with instrumental color measurements by digital image analysis and spectroradiometry .food research international.50,p111-120.
5.Fuh, M R, Chia, K J. 2002. Determination of sulphonated azo dyes in food by ion-pair liquid chromatography with photodiode array and electrospray mass spectrometry detection. Talanta. 56, P. 663–671.
6.Guler Z. 2005. Determination of synthetic colorants in confectionery and instant drink powders consumed in turkey using uv/vis spectrophotometry. Food Qual.No. 28, P. 98-108.
7.Iranian standard organization site.2011. Available from: http://www.isiri.org.
8.Long, Ch, [etal]., 2011, A new liquid–liquid extraction method for determination of 6 azo-dyes in chilli products by high-performance liquid chromatography, Food Chemistry. 126, P. 1324–1329
9. Minioti, S K, Sakellariou, FC, Thomaidis SN.2007. Determination of 13 synthetic food colorants in water-soluble foods by reversed-phase high-performance liquid chromatography coupled with diode-array detector, Analytica Chimica Acta, No. 583, P. 103–110.
10.Ming Maa, Xubiao Luoa, Bo Chen , Shengpei Su, Shouzhuo Yao.2006. Simultaneous determination of water-soluble and fat-soluble synthetic
colorants in foodstuff by high-performance liquid chromatography–diode
array detection–electrospray mass spectrometry, Journal of Chromatography  A .1103,p170-176
11.MS  El-Shahawi , A  Hamza , AA Al-Sibaai , AS Bashammakh , HMc Al-Saidi .2013.A new method for analysis of sunset yellow in food samples based on cloud point extraction prior to spectrophotometric determination. Journal of Industrial and Engineering Chemistry.19,p.529-535