ارزیابی خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئینی تولیدی ازکنجاله‌کانولا به روش فراپالایش در مقیاس نیمه‌صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

2 گروه صنایع غذایی، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مقایسه کنجاله‌های کانولای تولیدی سه شرکت روغن‌کشی سویابین و یگانه خزر استان گلستان و بهپاک بهشهر به منظور تولید ایزوله پروتئینی با استفاده از فرایند فراپالایش و بررسی خصوصیات عملکردی آن ایزوله بود. بدین منظور سه نوع کنجاله‌ی صنعتی کانولا از سه شرکت مذکور جهت ظرفیت استخراج پروتئین و ظرفیت ترسیب پروتئین با استفاده از طرح کاملاً تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ظرفیت استخراج پروتئین کنجاله‌ی صنعتی بهپاک (1/32 درصد) به ترتیب 9/47 درصد و 9/34 درصد از موارد مشابه خود در کنجاله‌های صنعتی یگانه خزر و سویا بین بیشتر است. هم‌چنین ظرفیت ترسیب پروتئین کنجاله‌ی صنعتی یگانه خزر بیشتر از سایر شرکت‌ها بود.بر این اساس کنجاله‌ی صنعتی بهپاک برای عملیات تولید نیمه‌صنعتی انتخاب گردید و بررسی خصوصیات عملکردی روی ایزوله پروتئینی تولیدی از آن انجام گرفت.شاخص حلالیت نیتروژن، جذب آب، جذب روغن، فعالیت امولسیون و ظرفیت کف‌زایی ایزوله‌ی پروتئینی رسوبی به ترتیب 12/3 درصد، 5/175 درصد، 200 درصد، 8/43 درصد و 101 درصد بود.  شاخص حلالیت نیتروژن، جذب روغن، فعالیت امولسیون‌کنندگی و ظرفیت کف‌زایی ایزوله پروتئینی محلول به‌ترتیب 3/91 درصد، 459 درصد، 168 درصد و 215 درصد بود.نتایج نشان داد که می‌توان از ایزوله‌های پروتئینی کانولا به عنوان امولسیفایر، عامل کف‌زایی، اتّصال دهنده و یا حجم‌دهنده در صنایع مختلف استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها


 
1-فاطمی، ح. 1384. شیمی مواد غذایی، چاپ سوّم، تهران، انتشار پریور.
2- قدس‌ولی، ع.، حداد خداپرست، م. ح. و وثوقی، م. 1386. ارزیابی خصوصیات عملکردی کنجاله‌های هگزانی و دو فازی سه رقم کانولا. مجلهعلومکشاوزیومنابعطبیعی.(14)2، ص 52-62.
3- قدس‌ولی، ع.، محمدزاده، ج. و دیوسدی، ل.ل. 1387. ارزیابی خصوصیات عملکردی ایزوله‌های پروتئینی کانولا و تولید اجزای غذایی عملگر از کنجاله صنایع روغن‌کشی. سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی، 26-24 اردیبهشت 1387، اصفهان، ایران.
4- قدس‌ولی، ع. 1389. طرح تکوین دانش فنی تولید ایزوله‌های پروتئینی کانولا به روش فراغشایی. تهران: دفتر طرح‌های نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت
5- مالک، ف. 1379. چربی‌ها و روغن‌های نباتی خوراکی. انتشارات فرهنگ و قلم. صفحات 35-22.
6- AACC. 2005. Approved Methods of the American Association of Cereal Chemists. American  Association of  Cereal Chemists, Inc., St. Paul, MN.
7- ADM. 2010. Gras Notification for Cruciferin- Rich and Napin- Rich Protein Isolates Derived from Canola/ Rapeseed (Puratein and Supertein). Archer Daniels Midland Co. Illinois, USA.
8- AOCS. 1993. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists’ Society, 5th edn, Ba 6-84, Ba 4e-93, Bc 2-49, Ba 5a-49, Bc 3-49. The American Oil Chemists’ Society, Champaign.
9- Boye, J. I., Aksay, S., Roufik, S., Ribéreau, S., Mondor, M., Farnworth, E. and Rajamohamed, S. H. 2010. Comparison of the functional properties of pea, chickpea and lentil protein concentrates processed using ultrafiltration and isoelectric precipitation techniques. Food Research International. 43:537–546
10- Chakraborty, P. 1985. Functional properties of coconut protein isolate obtained by ultrafiltration. Journal of Food Science Technology. 22, 248–254.
11- Dev, D. K. and Mukherjee, K. D. 1986. Functional properties of rapeseed protein products with varying phytic acid contents. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 34, 775-780.
12- FAO/ WHO/ UNU. 1985. Energy and protein requirements. Report of a joint FAO/ WHO/ UNU meeting. WHO, Geneva, Technical report series NO. 724.
13- Febles, C. I., Arias, A., Hardisson, C., Rodriguez, A. and Sierra, A. 2001. Phytic acid level in infant flour. Food chemistry. 74, 437-441.
14- Ghodsvali, A., Haddad Khodaparast, M. H., Vosoughi, M. and Diosady, L. L. 2005. Preparation of canola protein materials using membrane technology and evaluation of meals functional properties. Food Research International. 38, 223-231.
15- Kinsella, J. K. 1979. Functional properties of soy proteins. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 56, 242-257.
16- Kaur, M., and Singh, N. 2007. Characterization of protein isolates from different Indian chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars. Food Chemistry.102: 366–370.
17- Lawhon, J. T., Rhee, K. C. and Lusas, E. W. 1981. Soy protein ingredients prepared by new processes-Aqueous processing and industrial membrane isolation. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 58, 377–384.
18- Ma, C-Y. 1988. Update of vegetable protein production and utilization. Canadian Institute of Food Science and Technology Journal. 21) 5(: 461-463.
19- Moure, A., Sineiro, G. and DomInguez, H. 2001. Extraction and functionality of membrane-concentrated protein from defatted Rosa rubiginosa seeds. Food Chemistry. 74: 327–339
20- Papalamprou, E. M., Doxastakis, G. I., Biliaderis, C. G. and Kiosseoglou, V. 2009. Influence of preparation methods on physiochemical and gelation properties of chickpea protein isolates. Food hydrocolloid. 23: 337-43.
21- Rostami, M., Farzaneh, V., Boujmehrani, A., Mohammadi, M. and Bakhshabadi, H. 2014. Optimizing the extraction process of sesame seed’s oil using response surface method on the industrial scale. Industrial Crops and Products. 58: 160–165.
22- Shahidi, F. and Naczk, M. 1990 . Removal of glucosinolates and other Antinutrients from canola and Rapeseed by methanol/ Ammonia Processing. In Shahidi, F. (ed) canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology, AVI, New York.
23- Thobani, M. and Diosady, L.L. 1997. Two-phase solvent extraction of canola. Journal American Oil Chemist’s Society. 70: 207–214.
24- Thompson, L.U. 1990. Phytates in Canola/ Rapeseed. In Shahidi, F. (ed) Canola  and Repeseed:Production, Chemistry.Nutrition and Processing Technology, AVI New York, pp. 173-192.
25- Tomoskozi, S., Lasztity, R., Haraszi, R. and Baticz, O. 2001. Isolation and study of the functional properties of pea protien. Nahrung/Food 45.6:399-401.
26- USDA. 2014. Official Statistics. Foreign Agricultural Service, Cotton, Oilseeds, Tobacco, and Seeds Division.
27- Wetter, C. R. and Youngs, C. G. 1976. A thiourea U.V assay for total glucosinolate content in rapeseed meals. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 53: 162-165.
28- XU,  L. and Diosady,  L. L. 1997. Rapid method for total Phenolic acid determination in rapeseed/canola meals. Food Research International. 30(8): 571-574.
29- Zhou, B., He, Z. Q., Yu, H. M. and Mukherjee, K. D. 1990. Proteins from Double- Zero Rapeseed. The Journal of Agricultural and Food Chemistry. 38: 690- 694.