بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز(CUMINUM CYMINUM) و اکسید روی (ZNO)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

ترکیبات مشتق شده از گیاهان قرن ها است که به دلیل داشتن فعالیت ضد میکروبی استفاده های دارویی داشته اند. در این پژوهش اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی زیره سبز که جایگاه مهمی در بین داروهای سنتی ایران دارد، در ترکیب با نانو ذره اکسید روی، روی تعدادی از پاتوژن های غذایی (باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا و اشرشیاکلی ) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه مقایسه اثر ضد میکروبی این نانو سیال بر روی پاتوژن های شاخص غذایی به دو روش دیسک دیفیوژن و میکرودیلوشن براث و مقایسه نتایج آن با اسانس زیره سبز به عنوان شاهد انجام گرفت. نتایج بدست آمده از قطر هاله مهار رشد برای نانو سیال حاوی ZnO(12-31 mm) در مقایسه با نمونه فاقد ZnO می باشد. غلظت های MIC برای باکتری های باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا و اشرشیا کلی به ترتیب برابر با: 038/0، 077/0، 155/0 و 187/0و MBC  برابر : 093/0، 124/0، 249/0 و 312/0می باشد، نتایج حاصل تایید کننده خاصیت ضد میکروبی نانو سیال حاصل از این گیاه بر روی پاتوژن های مورد آزمون بوده و اینکه می توان از این نانو سیال در صنعت غذا به عنوان نگهدارنده طبیعی و جایگزین نگهدارنده های شیمیایی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها