بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه بر باکتری‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه بر باکتری‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس  بود. بدین منظور سطوح غلظتی 100- 39/0 درصد از اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه با استفاده از روش استاندارد میکرودایلوشن برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(MIC)و حداقل غلظت باکتری‌کشی (MBC) جهت بررسی اثر ضدمیکروبی آن مورد استفاده قرار گرفت. همچنین جهت بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه از روش  DPPHدر محدوده غلظتی ppm4000- 500 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر ضد میکروبی عصاره متانولی گیاه خوشاریزه بیشتر از اسانس آن بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی می‌باشد. باکتریهای استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیاکلی تقریبا" مقاومت یکسانی را در برابر اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه نشان دادند. در مورد خواص آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه خوشاریزه، نتایج نشان داد که در غلظتهای یکسان، اثر آنتی‌اکسیدانی اسانس گیاه خوشاریزه بیشتر از عصاره این گیاه می‌باشد ولی هر دو، اثر آنتی اکسیدانی کمتری را نسبت به BHT از خود نشان دادند(05/0p<).

کلیدواژه‌ها