بررسی اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی فیله قزل آلای رنگین کمان(Oncorynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات ملی غذایی CFTRI

چکیده

قزل آلای رنگین کمان به دلیل بازار پسندی بالا و قابلیت پرورش در اکثر نقاط ایران، جایگاه ویژه‌ای نسبت به دیگر آبزیان در سبد غذایی خانوارهای ایرانی پیدا کرده است. امروزه آنچه که در مورد این ماهی، مخصوصا نوع پرورشی اهمیت زیادی پیدا کرده است، اجزای ترکیبی تشکیل دهنده و شاخص های مهم تغذیه‌ای نظیر میزان چربی و پروتئین می باشد. از طرف دیگر توانایی و کارامدی تکنیک پردازش تصویر در بررسی شاخص های کیفی گوشت ماهی به اثبات رسیده است. به همین جهت در این پژوهش، به بررسی و تخمین میزان درصد پروتئین، چربی، ‌رطوبت و خاکستر فیله قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پردازش تصویر عکس‌های دیجیتالی پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی پارامترهای شیمایی و رنگ سنجی، مدل های مختلف معنی داری را برای همه شاخص ها نشان داد.  بررسی روابط رگرسیونی بین میزان درصد چربی و  پارامترهای اولیه رنگ سنجی رابطه‌ی ) 05/0P<  ; 2/56 b* (R2 adjusted=02/0 +  a*01/0 -  L*009/0- 645/4=   FATو پارامترهای ثانویه رابطه‌ی )05/0P<  ;6/62  h* (R2 adjusted=201/0 -  L*011/0+ 546/4=   FATرا نشان داد. بررسی روابط همبستگی بین اجزای تشکیل دهنده گوشت و شاخص های رنگ سنجی نیز نشان داد که پارامتر *h  (ته رنگ) بیشترین میزان همبستگی را با کلیه پارامترهای شیمایی اندازه گیری شده دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با اندازه گیری شاخص‌های رنگ سنجی به کمک تکنیک پردازش تصویر و ارائه مدل‌های پیشگو می‌توان اجزای ترکیبی تشکیل دهنده فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری را پیش بینی نمود.

کلیدواژه‌ها